Научноизследователски проекти, финансирани със средства от държавната субсидия за присъщата на СА «Д. А. Ценов» научна дейност през 2008 г.


НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ

Екипи с основни участници от катедри

1.

Представяне на българските туристически фирми в Интернет

БИ

2.

Квалификационен барометър на студента (КВАБАР-С)-система за измерване и мониторинг на индивидуалния квалификационен профил

Маркетинг

3.

Развитие и конкурентноспособност на търговските вериги в България

ТБ

4.

Методи за количествена оценка и анализ на екологичната ефективност

Мениджмънт

5.

Статистическия контрол - Европейската алтернатива на качеството

МС

6.

Модернизация и фирмена конкурентноспособност – теоретични и приложни аспекти и ефекти

ИБП

7.

Трансферът на знания – връзка с човешкия фактор и начин за осъществяване

Мениджмънт

8.

Сравнително изследване на ИКТ-базирани и конвенционални методи за проверка на знанията и уменията на обучаемите

ЧЕО

9.

Оценка на възможностите на посредническите предприя-тия за развитие на туризма в България

ТБ

10.

Риск и възвръщаемост при фирмените инвестиции в човешкия капитал в икономиката на знанието

ФК

11.

Изследване динамиката на структурните промени в икономиката, следствие от инвестиционните потоци, в триадата: измерване-прогнозиране-ефекти

ФК

12.

Проектиране на маркетингови стратегии за производството и продажбата на биогорива

Маркетинг

13.

Роля на местната администрация за ендогенно развитие на Северозападния район за планиране

СП

14.

Фирмената репутация – конкуренция от нов тип в контекста на глобализацията

МИО

15.

Счетоводни теоретико-методологични проблеми при управлението на привлечения капитал в банките

СО

16.

Практически и икономически проблеми при реализацията на агро-екологичните дейности в растениевъдството

АИ

17.

Проучване върху бариерите за развитие на селския туризъм

АИ

18.

Стратегия за развитие на научно-изследователската дейност в СА "Д.А.Ценов" за периода 2009-2013 г.

Маркетинг

19.

Развитие и ефекти от функционирането на Системите за финансово управление и контрол в публичния сектор

СФК

Проекти за научни прояви, частично финансирани със средства от държавната субсидия за присъщата на СА «Д. А. Ценов» научна дейност през 2008 г.


НАУЧНИ ПРОЯВИ

Екипи с основни участници от катедри

1.

Юбилейна международна научнопрактическа конференция МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ИКОНОМИКАТА – МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ, ФИНАНСОВИ И СОЦИАЛНИ АСПЕКТИ

ФК