Научноизследователски проекти, финансирани със средства от държавната субсидия за присъщата на СА «Д. А. Ценов» научна дейност през 2005 г.

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ

Екипи с основни участници от катедри

1.

Проучване на системите за измерване и оценка на резултатите от дейността на българските предприятия

Маркетинг

2.

Методика за оценка на професионалната квалификация на специалиста по връзки с обществеността

 ИФС

3.

Проблеми на конкурентоспособността на българските екопродукти на Европейския пазар

ТБ

4.

Корелацията «Иновационна активност – Конкурентноспособност в контекста на Европейската интеграция на България

 ИБП

5.

Създаване система за количествена оценка на кредитния риск в българските банки

ФК

6.

Формиране и развитие на регионални индустриални клъстери в България (процеси и възможни ефекти)

ИБП

7.

Изследване качеството на местните публични услуги в условията на фискална децентрализация

ФК

8.

Приложение на ABC-анализа при планиране на преките разходи (сектор Образование)

СП

9.

Българската емиграция в периода на изграждане на пазарна икономика (1990-2005г)

МС

10.

Сравнителен анализ на ефектвиността, конкурентноспособността и приспособимостта на публичните и частните предприятия към изискванията на Общия Европейски пазар

ФК

11.

Международното субконтракторство - възможност за интернационално развитие на малките и средни предприятия

МИО