Научноизследователски проекти, финансирани със средства от държавната субсидия за присъщата на СА «Д. А. Ценов» научна дейност през 2002 г.


НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ

Екипи с основни участници: от катедри

1.

Разработване на процедура за избор на стратегически решения при фирмени партньорства

СПМ

2.

Създаване на WEB-базирана матрица и бази данни за обучение и проверка на знанията на студенти от СА "Д.А.Ценов"

ЧЕО и АОСИИ

3.

Фактори за развитието на търговското предприемачество в България

ПТБ

4.

Икономически и социални аспекти на бюджета на домакинствата в РБългария

ОТИ и ФК

5.

Разрабогване на методика за организиране и провеждане на пробен маркетинг в еврозоната

Маркетинг

6.

Изграждане на стратегии за малките и средни предприятия в България при навлизането им на дигиталния пазар

МИО

7.

Измерване удовлетвореността от образователния продукт с помощта на казуални методи с латентна променлива

Маркетинг

8.

Хармонизиране на националната статистика в контекста на евроинтеграцията

МС

9.

Състояние, проблеми и перспективи на системите за финансово управление и контрол в публичния сектор в условията на евро-интеграция

СФК

10.

Моделиране развитието на българската бизнес-организация (с използване на информационни технологии)

Маркетинг