Сключени договори по одобрени проектни предложения - Кампания 2020

         

Код
 на
проекта

Ръководител на проект

Тема

Бюджет
 в лв.

1

1-2020

Доц. д-р Маргарита Стефанова Шопова

Потенциалът за конвергенция в ЕС в контекста на Европейския стълб на социалните права

5486.25

2

3-2020

Проф. д-р Маргарита Йорданова Богданова

Оценка на качеството на областните стратегии за социални услуги

5547.02

3

4-2020

Доц. д-р Румен Ерусалимов

Влияние на законово регламентираните обучения върху професионалното развитие на служителите на застрахователните брокери

5636.95

4

5-2020

Доц. д-р Петранка Мидова

Изследване на факторите, влияещи върху винопроизводството в Северен централен, Южен централен и Югоизточен район

4043.88

5

6-2020

Проф. д.ик.н. Таня Горчева

Европейският преход към кръгова икономика - приложение в България

3600.00

6

7-2020

Доц. д-р Маруся Василева Станчева-Линкова

Модели за изграждане на логистични вериги в селското стопанство

3660.00

7

8-2020

Доц. д-р Тодор  Кръстевич

Предиктивно моделиране на потребителския избор със софтуер с отворен код

5367.60

8

9-2020

Гл. ас. д-р Марияна Павлова-Бънова

Фискална позиция на общините в условията на децентрализация в публичния сектор

4774.07

9

10-2020

Доц. д-р Искра Пантелеева

Изследване на предприемаческото поведение на студентите от СА „Д. А. Ценов”– Свищов, УНСС – София и ИУ – Варна

5000.00

10

12-2020

Доц. д-р Пламен Петков Йорданов

Възможности за оптимизиране режима на плащанията от публичното пенсионно осигуряване в контекста на системните връзки между социалните плащания и услуги при инвалидност в България

5990.78

11

13-2020

Доц. д-р Красимира Славева

Статистически измерения на регионалните различия и неравенства между Северна и Южна България

5530.00

12

16-2020

Гл. ас. д-р Ради Димитров

Интегрираната отчетност в управлението на предприятието

3420.36

ОБЩО:

58056.91