Подадени проектни предложения - Кампания 2020

Код

Дата на подаване

Час на подаване

Наименование на проектното предложение

Ръководител

Заявен бюджет
в лв.

1

1-2020

17.02.2020

16:16 ч.

Потенциалът за конвергенция в ЕС в контекста на Европейския стълб на социалните права

Проф. д-р Поля Ангелова

7837,50

2

2-2020

18.02.2020

09:37 ч.

Изследване на възможностите за развитие на община Свищов като туристическа дестинация

Доц. д-р Любка Илиева

5992,30

3

3-2020

19.02.2020

08:15 ч.

Оценка на качеството на областните стратегии за социални услуги

Проф. д-р Маргарита Богданова

7924,31

4

4-2020

19.02.2020

10:30 ч.

Влияние на законово регламентираните обучения върху професионалното развитие на служителите на застрахователните брокери

Доц. д-р Румен Ерусалимов

9401,17

5

5-2020

19.02.2020

14:14 ч.

Изследване на факторите, влияещи върху винопроизводството в Северен централен, Южен централен и Югоизточен район

Доц. д-р Петранка Мидова

4493,20

6

6-2020

19.02.2020

15:10 ч.

Европейският преход към кръгова икономика – приложение в България”

Проф. дин Таня Горчева

4500,00

7

7-2020

20.02.2020

10:53 ч.

Модели за изграждане на логистични вериги в селското стопанство

Доц. д-р Маруся Линкова

4160,38

8

8-2020

20.02.2020

11:09 ч.

Предиктивно моделиране на потребителския избор със софтуер с отворен код

Доц. д-р Тодор Кръстевич

8946,00

9

9-2020

20.02.2020

13:13 ч.

Фискална позиция на общините в условията на децентрализация в публичния сектор

Гл. ас. д-р Марияна Бънова

5306,52

10

10-2020

20.02.2020

13:51 ч.

Изследване на предприемаческото поведение на студентите от СА „Д. А. Ценов” – Свищов, УНСС – София и ИУ – Варна

Доц. д-р Искра Пантелеева

5000,00

11

11-2020

20.02.2020

13:55 ч.

Използването на информационни и комуникационни технологии в дигитална среда в български и чуждестранни висши учебни заведения

Ст. преп. д-р Петър Тодоров

4200,00

12

12-2020

20.02.2020

14:26 ч.

Възможности за оптимизиране режима на плащанията от публичното пенсионно осигуряване в контекста на системните връзки между социалните плащания и услуги при инвалидност в България

Доц. д-р Пламен Йорданов

9984,64

13

13-2020

20.02.2020

15:05 ч.

Статистически измерения на регионалните различия и неравенства между Северна и Южна България

Доц. д-р Красимира Славева

7900,00

14

14-2020

20.02.2020

15:20 ч.

„Зеленият договор” на Европейския съюз и отражението му върху енергийната бедност

Доц. д-р Николай Нинов

4195,20

15

15-2020

20.02.2020

15:50 ч.

Интегрирано финансово отчитане в аграрния сектор

Доц. д-р Виолета Блажева

3880,00

16

16-2020

20.02.2020

15:55 ч.

Интегрирана отчетност в управлението на предприятието

Гл. ас. д-р Ради Димитров

3420,36

17

17-2020

20.02.2020

15:59 ч.

Традиции и иновации в обучението по данъчен контрол

Доц. д-р Пепа Стойкова

5692,38

 

 

 

 

 

Общо:

102833,96