Научноизследователски проекти, финансирани със средства от държавната субсидия за присъщата на СА «Д. А. Ценов» научна дейност през 2010 г.


НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ

Екипи с основни участници от катедри

1.

Разработване на концептуален модел за управление на фирмените знания – ръководител на екипа: Доц. д-р Любчо Варамезов, ф-т ПТБ, к-ра ИБП

ИБП

2.

Оптимизиране на ефективността на програмите за директен маркетинг чрез извличане на знания от данни – ръководител на екипа: Доц.д-р Тодор Кръстевич, ф-т ММ, к-ра Маркетинг

Маркетинг

3.

Проучване на възможностите за усъвършенстване управлението на бизнеспроцесите в АЕЦ Козлодуй – ръководител на екипаДоц.д-р Анатолий Асенов, ф-т ММ, к-ра Мениджмънт

Мениджмънт

4.

Енергетиката и екологизация на енергийното производство - ръководител на екипа: Доц.д-р Георги Сирашки, ф-т ПТБ, к-ра ИБП

ИБП

5.

Външната търговия на България в контекста на европейската икономическа интеграция – ръководител на екипа: Доц. д-р Поля Ангелова, ф-т СО, к-ра МС

МС

6.

Конструиране на система за екологично развитие на българския бизнес, базирана на EMAS и ISO14001 (концепции, стратегии, проблеми на внедряване) - ръководител на екипа: Доц.д-р Анатолий Асенов, ф-т ММ, к-ра Мениджмънт

Мениджмънт

7.

Оптимизирането на производствените разходи-предпоставка за устойчивост и конкурентоспособност на зърнопроизводството - ръководител на екипа: Доц.д-р Тодор Тодоров, ф-т СО, к-ра МС

МС

8.

Интернационализация на фирмите от сферата на услугите у нас – ръководител на екипа: Доц.д-р Таня Горчева, ф-т ММ, к-ра МИО

МИО

9.

Изследване на състоянието на сигурността на данните в бизнесинформационните системи на малки и средни предприятия и разработване на политика и стратегия за информационна сигурност – ръководител на екипа: Доц.д-р Румен Върбанов, ф-т ММ, к-ра Бизнесинформатика

БИ

10.

Изследване влиянието на публично-частните партньорства върху икономиката – ръководител на екипа: Доц.д-р Светослав Илийчовскиф-т ПТБ, к-ра ТБ

ТБ

11.

Актуални проблеми на счетоводството във финансовата система – ръководител на екипа: Доц.д-р Георги Баташкиф-т СО, к-ра СО

СО

12.

Интегриране на екологични цели в политиката за местно икономическо развитие и териториално планиране в България – ръководител на екипаДоц.д-р Маргарита Богданова, ф-т ММ, к-ра СП

СП

13.

Изследване влиянието на финансова криза върху ипотечния пазар – ръководител на екипа: Доц.д-р Валентин Милинов, ф-т Финанси, к-ра ФК

ФК

14.

Техники за прецизиране на спекулативните решения на валутния пазар – ръководител на екипаДоц.д-р Ангел Ангеловф-т Финанси, к-ра ФК

ФК

15.

Синхронизация на бизнесциклите в страните-членки на Европейския съюз: изследване на икономическата конвергениция в рамките на ЕС – ръководител на проектаСт.ас. д-р Галин Стефановф-т ММ, к-ра МИО

МИО

16.

Разработване на концептуален модел за системен подход при избор на международен пазар – ръководител на екипаПроф. дин Атанас Дамяновф-т ММ, к-ра МИО

МИО

17.

Възможности за усъвършенстване управлението на взаимоотношенията с търговските посредници в условията на икономическа криза – Доц. д-р Марияна Божиноваф-т ПТБ, к-ра ТБ

ТБ

18.

Маркетингово проучване на пазара на органични продукти в България – ръководител на екипаДоц.д-р Пенка Горановаф-т ММПТБ, к-ра Маркетинг

Маркетинг

19.

Измерване и оценка на резултатите от маркетинговата дейност в българските предприятия-състояние, проблеми, решения – ръководител на екипаДоц.д-р Иван Марчевскиф-т ММ, к-ра Маркетинг

Маркетинг

Проекти за научни прояви, частично финансирани със средства от държавната субсидия за присъщата на СА «Д. А. Ценов» научна дейност през 2010 г.


НАУЧНИ ПРОЯВИ

Екипи с основни участници от катедри

1.

Юбилейна научно-практическа конференция «ПАЗАРНО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА-ДВЕ ДЕСЕТИЛЕТИЯ СЛЕД ПРОМЯНАТА» - ръководител на екипаДоц.д-р Иван Петровф-т Финанси, к-ра ОТИ

ОТИ

2.

Юбилейна международна научно-практическа конференция “ХОРИЗОНТ 2020 ПРЕД ИКОНОМИЧЕСКОТО ЗНАНИЕ И БИЗНЕСА” – ръководител на екипаДоц. д-р Неделчо Митевф-т ММ, к-ра СП

СП

3.

Българо-румънска научна конференция “СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ИНТЕГРАЦИОННИТЕ ПРОЦЕСИ В РЕГИОН ДОЛЕН ДУНАВ” – ръководител на екипДоц. д-р Иван Марчевскиф-т ММ, к-ра Маркетинг