Научноизследователски проекти, финансирани със средства от държавната субсидия за присъщата на СА «Д. А. Ценов» научна дейност през 2007 г.

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ

Екипи с основни участници от катедри

1.

Идентифициране на факторите влияещи върху фискалния капацитет на българските общини

ФК

2.

Развитие и приложение на стратегиите за управление на взаимоотношенията с клиенти ( CRM )

Маркетинг

3.

Аналитично управление на взаимоотношенията с потребители на образователни услуги чрез предиктивни модели

Маркетинг

4.

Съвременни аспекти на банковата счетоводна политика

СО

5.

Повишаване на иновационната активност на индустриалните предприятия чрез прилагане на клъстерния модел

ИБП

6.

Измерване на икономическите ефекти върху преките чуждестранни инвестиции вследствие приложението на Протокола от Киото

МИО

7.

Възможности за усъвършенстване на обучението по "Бизнесанализ" в условията на новите реалности

АСД

8.

Разработване на методика за осъществяване на инвестиционни проекти в иновационната фирмена дейност

СП