Научноизследователски проекти, финансирани със средства от държавната субсидия за присъщата на СА «Д. А. Ценов» научна дейност през 2003 г.


НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ

Екипи с основни участници от катедри

1.

Скритата икономика през призмата на надомната заетост

МС

2.

Проблеми на търговското обслужване в контекста на защита правата на потребителите в България

ТБ

3.

Анализ на иновационния потенциал на аграрните фирми в община Свищов

АИ

4.

Стратегически маркетингови профили при експанзията на Европейския общ пазар (По примера на предприятията от винарската промишленост)

Маркетинг

5.

Съвременни измерения на продуктовите иновации в малките и средни предприятия в България

ИБП

6.

Интернет като инструмент за преодоляване на бариери в международната дейност на българските предприятия

Маркетинг

7.

Теоретико-приложни аспекти на управлението на персонала в българските фирми

ФК

8.

Предизвикателства пред децентрализираното трансгранично сътрудничество (По примера на сътрудничеството между България и Румъния)

СП

9.

Ефективност на системите за финансово управление и контрол в общините (по примера на община Варна )

СФК

10.

Проблеми и решения на риск мениджмънта в българските финансови институции и публични дружества

ФК