Сключени договори по одобрени прокетни предложения - Кампания 2019

Код
 на
проекта

Ръководител на проект

Тема

Бюджет
 в лв.

1

2-2019

проф. д-р Маргарита Богданова

Методика за гъвкаво управление на проекти в публичния сектор

8025,50

2

3-2019

гл. ас. д-р Десислава Алексиева

Интереси и поведение - управленски аспекти

4352,21

3

4-2019

доц. д-р Веселин Попов

Изследване на състоянието на информационната сигурност в лечебните заведения в България

5536,89

4

5-2019

проф. д-р Красимир Шишманов

Съвременни тенденции в създаването на приложения за електронна търговия

5800,07

5

6-2019

проф. д-р Поля Ангелова

Европейската система за интегрирана статистика на социалната защита (ESSPROS) - възможности за анализ на социалната защита в България

5455,17

6

7-2019

гл. ас. д-р Радосвета Кръстева

Възможности за повишаване конкурентоспособността на докторската програма по счетоводство в СА "Д. А. Ценов" на образователния пазар

7998,45

7

8-2019

гл. ас. д-р Таня Тодорова

Влияние на бюджетното салдо върху икономическия растеж

4450,00

8

9-2019

доц. д-р Силвия Костова

Механизми за идентифициране на риска от измами при одита на финансови отчети

4999,42

9

10-2019

гл. ас. д-р Атанаска Решеткова

Влияние на дигиталните иновации в сферата на услугите върху клиентската удовлетвореност и лоялност

9618,38

10

11-2019

гл. ас. д-р Ангелин Лалев

Използване на изкуствени невронни мрежи за откриване на измами с кредитни карти

5532,60

ОБЩО:

61768,69