Научноизследователски проект „Устойчиво потребление в градска среда – регионални различия“, № КП-06-Н 35/7 от 18/12/2019 г.

Финансираща институция: Фонд „Научни изследвания“ при МОН ”Конкурс за финансиране на фундаментални изследвания– 2019 г.“

Водеща организация: Икономически университет - Варна

Партньори: Университет за национално и световно стопанство и Стопанска академия „Д. А. Ценов“ - Свищов

Обща стойност на проекта: 116 880 лв.

Продължителност на проекта: 36 месеца

Основната цел на проекта: Чрез цялостен теоретичен анализ на концепцията устойчиво потребление и чрез разработването на измерители на устойчиво потребление на равнище град и на равнище домакинство, да  се очертаят регионални различия в проблемите, обхвата, вътрешните структури на устойчивото потребление в градовете, както и да се предложат теоретични концепции за маркетинг на града за устойчивост.

Проектни дейности:

Фаза 1. Концептуална

Фаза 2. Емпирична част – устойчиво потребление на макрониво (ниво град)

Фаза 3. Емпирична част – устойчиво потребление на микрониво (ниво домакинство)

Фаза 4. Аналитично-оценъчна

Фаза 5. Маркетинг на съдържание за устойчивост

Фаза 6. Синтезиране на теория за маркетинг на града за устойчивост

Научноизследователски резултати:

 • 6 научни доклада на конференции, проведени в България и в чужбина (3 + 3); 6 научни статии, насочени към списания, които са индексирани в Scopus и Web of Science; 3 студии с резултати от емпиричните изследвания в отделните градове; финална монография с работно заглавие „Маркетинг на града за устойчивост“.
 • развитие на маркетинговата теория при управлението на устойчивото потребление в градовете;
 • изчистване и системно конструиране на съдържанието на понятието устойчиво потребление като се отчитат две важни равнища – на ниво град и на ниво домакинство;
 • разработване, тестване и валидиране на методика за анализ и оценка на устойчивото потребление в градски условия;
 • разработване на индекси за устойчиво потребление на ниво град и на ниво домакинство;

Екип за изпълнение на проекта:

 1. доц. д-р Мария Кехайова-Стойчева – ръководител – ИУ – Варна
 2. проф. д-р Галина Младенова - УНСС
 3. проф. д.ик.н. Симеон Желев – УНСС
 4. проф. д-р Юлиян Василев – ИУ – Варна
 5. доц. д-р Тодор Кръстевич – СА „Д. А. Ценов“ – Свищов
 6. доц. д-р Маруся Смокова-Стефанова – СА „Д. А. Ценов“ – Свищов
 7. гл.ас.д-р Свилен Иванов – ИУ – Варна
 8. гл.ас. д-р Боряна Сербезова – ИУ – Варна
 9. гл.ас. д-р Борислава Стоименова УНСС
 10. докт. Венета Любенова
 11. Йордан Недев