Научноизследователски проект „Дигитализация и дигитални компетентности - тенденции и иновативни практики във висшето образование и пазара на труда“, № КП-06-Н45/1 от 30/11/2020 г.

Финансираща институция: Фонд „Научни изследвания“ при МОН ”Конкурс за финансиране на фундаментални изследвания– 2020 г.“

Водеща организация: Икономически университет - Варна
Партньори: Стопанска академия „Д. А. Ценов“ - Свищов
Обща стойност на проекта: 133 220 лв. лв.
Продължителност на проекта: 36 месеца

Основната цел на проекта: Да се проучат, съпоставят и систематизират възприятията и оценките на широк кръг заинтересовани страни (работодателски и синдикални организации, юридически лица с нестопанска цел, висши училища, образователни и академични институции, доброволчески организации) относно най-значимите въпроси, свързани с отражението на дигитализацията върху пазара на труда и висшето образование. На тази основа да се очертаят възможности и да се изведат насоки за по-голяма ефективност на управлението и законовата уредба на съответните процеси и отношения.

Проектни дейности:
Работен пакет 1. Концептуална фаза
Работен пакет 2. Набиране на вторични данни по елементи на изследваната проблематика
Работен пакет 3. Емпирична част
Работен пакет 4. Аналитично-оценъчна фаза: популяризиране на резултатите и синтезиране на теория за трансформация на моделите за управление на висшите училища с цел развиване на дигитални компетентности в обучението

Резултати:
Научни публикации:

 • 9 доклада в международни и национални конференции (2 международни и 7 национални)
 • 4 научни статии, отпечатани (дадени за печат) в научни списания, индексирани в Scopus и Web of Science
 • 2 студии, едната от които с работно заглавие „Социални, осигурителни и трудово-правни ефекти от дигитализацията върху пазара на труда“, насочена към „Икономически изследвания“ на Икономически институт на БАН (Scopus).
 • 2 монографии с работни заглавия „Рефлексии на дигиталната трансформация в образованието: от теория към практика“ и „Дигитализация и дигитални компетентности – тенденции и иновативни практики на пазара на труда“. Насочени за публикуване към университетска библиотека „Цани Калянджиев“ в ИУ-Варна, а изводи и резултати от тази тематика могат да бъдат публикувани в статии в списание „Стратегии на образователната и научната политика“ (Web of Science) и „Икономически изследвания“ на Икономически институт на БАН (Scopus).

Разпространение на резултатите чрез:

 • Организиране на 3 кръгли маси за популяризиране на резултатите в края на всяка година от реализиране на проекта, както и за обмяна на опит и становища с възможно най-широк кръг заинтересовани страни - представители на научните среди, работодателски и синдикални организации, държавни институции и общински служби, правораздавателни органи, юридически лица с нестопанска цел, представители на медиите, граждански организации.
 • Провеждане на 2 семинара и 2 уебинара, фокусирани върху отделни аспекти на изследваната проблематика и представени пред различни целеви аудитории.
 • Представяне на междинни резултати от провежданите проучвания по проекта в 2 сборника пред целева аудитория в регионална библиотека „Пенчо Славейков“- Варна и в университетска библиотека на ИУ-Варна.
 • 4 медийни представяния, съответно при стартиране на проекта и при популяризиране на получените резултати – 2 в радио предаване и 2 в телевизионно предаване.
 • Две научни съобщения в правните портали „Общество и право“ и „Лекс.бг“
 • Периодично публикуване на съобщения, популяризиращи резултати от проекта на интернет страницата на базовата организация и на партньорските организации, както и в различни медийни портали със свободен достъп.
 • Създаване на профил в социалните мрежи (във Фейсбук, Инстаграм )
 • Публикуване на информация в публично достъпни интернет платформи, свързани с тематиката на конкурса, вкл. и Портала на Европейската комисия за споделяне на данни за COVID-19 (https://www.covid19dataportal.org).
 • Разработване на препоръки и предложения за ефективно справяне с обществените предизвикателства, породени от дигитализацията в бизнес средата и в образователната среда, свързани и с промени в трудовоправното и осигурително правното регламентиране.
 • Интегриране на получените резултати от изследванията по проекта в учебните материали по различни управленски, правни дисциплини и дисциплини в областта на информатиката, преподавани в ИУ-Варна, СА „Д. А. Ценов“ – Свищов и НВУ „В. Левски“ – В. Търново.

Екип за изпълнение на проекта:

 1. доц. д-р Десислава Серафимова – ръководител – ИУ – Варна
 2. проф. д.н. Ваня Банабакова – външен експерт от НВУ „В. Левски“
 3. проф. д-р Маргарита Богданова – експерт от партньорска организация СА "Д. А. Ценов"
 4. проф. д-р Юлиан Василев – експерт – ИУ – Варна
 5. доц. д-р Андрияна Андреева – експерт – ИУ – Варна
 6. доц. д-р Галина Йолова – експерт – ИУ – Варна
 7. доц. д-р Евелина Парашкевова – Великова – експерт от партньорска организация СА "Д. А. Ценов"
 8. доц. д-р Мария Кехайова – експерт – ИУ – Варна
 9. гл. ас. д-р Диана Димитрова – експерт – ИУ – Варна
 10. докт. Даниел Василев – експерт
 11. докт. Роксандра Щерева – експерт
 12. Павел Ченков – студент
 13. Миглена Станева – технически сътрудник
 14. Станислава Захариева – счетоводител
 15. Цветан Цветков – счетоводител