В рамките на научноизследователски проект "Дигитализация и дигитални компетентности - тенденции и иновативни практики във висшето образование и пазара на труда" с административен договор № КП-06-Н45/1, финансиран чрез "Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания - 2020 г." на Фонд „Научни изследвания“ на 19.11.2021 г. в Икономически университет – Варна ще се проведе НАЦИОНАЛНА КРЪГЛА МАСА НА ТЕМА "ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И ДИГИТАЛНИ ИНОВАЦИИ - СИНЕРГИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЪТ". Целта на събитието е да срещне практици и учени от различни сфери за провеждане на ефективна дискусия и извеждане на варианти, които да съдействат за решаване на предизвикателствата пред висшето образование и пазара на труда в контекста на дигитализацията.

 

НАУЧЕН СЪВЕТ:

1. Доц. д-р Десислава Серафимова, Икономически университет – Варна

2. Доц. д-р Андрияна Андреева, Икономически университет – Варна

3. Доц. д-р Галина Йолова, Икономически университет – Варна

4. Проф. д-р Юлиан Василев, Икономически университет – Варна

5. Доц. д-р Мария Кехайова, Икономически университет – Варна

6. Проф. д.н. Ваня Банабакова, НВУ „В. Левски“

7. Проф. д-р Маргарита Богданова, СА "Д. А. Ценов" - Свищов

8. Доц. д-р Евелина Парашкевова, СА "Д. А. Ценов" – Свищов

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

 • В кръглата маса може да се участва с до два доклада /становище, изказване/ – лично или в съавторство.
 • Максималният обем на докладите не трябва да надвишава 8 страници.
 • Всички публикувани материали ще бъдат рецензирани от утвърдени и водещи в съответната научна област специалисти, включени в Научния съвет.
 • Отговорността за съдържанието на доклада е на авторите.
 • Предвижда се публикуване на докладите в електронно издание.
 • След издаването ще бъдат предприети стъпки за вписване в Националния референтен списък на НАЦИД. Ще се предприемат и стъпки за неговото индексиране.
 • Времето за представяне на доклада /становище, изказване/ е до 10 минути.
 • Осигурява се използването на мултимедия.

УЧАСТИЕТО НЕ Е ОБВЪРЗАНО С ТАКСА.

СРОКОВЕ:

24 октомври 2021 г. – изпращане на заявка за участие

28 октомври 2021 г. – потвърждаване на заявката

05 ноември 2021 г.  – изпращане на окончателен доклад /становище, изказване/

10 ноември 2021 г. – потвърждение за приемане на доклада /становище, изказване/

19 ноември 2021 г. – в деня на кръглата маса всеки участник трябва да представи при регистрацията си за участие екземпляр от своя доклад /становище, изказване/ на хартиен и електронен носител


Заявете Ваше участие ТУК

Повече за събитието може да прочетете ТУК


 

В рамките на научноизследователски проект "Дигитализация и дигитални компетентности - тенденции и иновативни практики във висшето образование и пазара на труда" с административен договор № КП-06-Н45/1, финансиран чрез "Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания - 2020 г." на Фонд „Научни изследвания“ на 25.11.2021 г. в Икономически университет – Варна ще се проведе Първа международна практико-теоретична конференция за студенти и докторанти "Дигитализацията в образованието – стъпка към успешна професионална реализация". Целта на събитието е да провокира интереса на студентите и докторантите към актуалната тема за приложение на дигитализацията в сферата на образованието, като ги привлече към научноизследователска работа и споделяне на техните нагласи, очаквания и виждания за учене и работа в дигиталната ера. Амбицията на организаторите е тя да се превърне в ежегодно събитие, обединяващо научноизследователската активност на студенти и докторанти не само от България, но и от чужбина, с подкрепата на техните преподаватели в ролята на ментори и научни консултанти.

 

НАУЧЕН СЪВЕТ:

1. Доц. д-р Десислава Серафимова, Икономически университет – Варна

2. Доц. д-р Андрияна Андреева, Икономически университет – Варна

3. Доц. д-р Галина Йолова, Икономически университет – Варна

4. Проф. д-р Юлиан Василев, Икономически университет – Варна

5. Доц. д-р Мария Кехайова, Икономически университет – Варна

6. Prof. Dr. Oliver Holz, KU Leuven, Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen, Campus Brussel

7. Assoc. Prof. Dr. Maleyka Abbasova, Vice-rector for Scientific Affairs, Baku Business University

8. Assoc. Prof. Dr. Arturs Medveckis, Liepaja University

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ:

 • Обучение по „Бизнес и мениджмънт“ в дигитална среда – очаквания и нагласи на студентите и докторантите за учене и работа в дигиталната ера
 • Съвременни дигитални технологии в Мениджмънта на човешките ресурси
 • Дигитализация и дигитални компетентности в бизнеса и публичния сектор – предизвикателства пред съвременните служители, мениджъри и предприемачи
 • Етични дилеми, социално отговорни и устойчиви практики при дигитална трансформация на висшето образование и пазара на труда
 • Дигитална трансформация на пазара на труда и регулиране на отношенията „работодател – наети лица“
 • Дигитална трансформация в правната система – предизвикателства и тенденции

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

 • Приемат се доклади с общ обем 8 – 10 страници, които са структурирани  в увод, изложение и заключение.
 • Могат да бъдат разработени индивидуално или от студентски екипи, включващи не повече от 4 студенти, които се ръководят от преподавател, чието име се посочва в доклада като консултант (faculty coordinator /Research supervisor).
 • Конференцията ще се проведе в смесен формат – присъствено и онлайн.
 • Работни езици на конференцията – български и английски.

УЧАСТИЕТО НЕ Е ОБВЪРЗАНО С ТАКСА.

 

ПУБЛИКУВАНЕ:

 • Всички приети и представени доклади ще бъдат публикувани в сборник на първата международна практико-теоретична конференция за студенти и докторанти „Дигитализацията в образованието – стъпка към успешна професионална реализация“ (2021) с ISSN
 • Всички участници, които са представили докладите си, ще получат сертификат за участие.
 • Сертификат за участие ще бъде издаден и на преподавателите, осъществили научното ръководство на студентите, представили докладите си.

СРОКОВЕ:

Изпращане на резюме на доклада: 10.11.2021

Потвърждение за прието резюме: 15.11.2021

Изпращане на презентация: 22.11.2021

Изпращане на целия доклад: 20.12.2021

Заявете Ваше участие ТУК

Повече за събитието може да прочетете ТУК