Осъщестява се с финансовата подкрепа на програма Еразъм+, КД 103 на ЕС. Бенефициент на проекта е СА "Д. А. Ценов" Свищов (България). В рамките на проекта са реализирани 21 студентски мобилности, в т.ч. 8 с цел обучение и 13 с цел практика и 36 мобилности на персонал, в т.ч. 28 мобилности на персонал с цел преподаване и 8 мобилности на персонал с цел обучение. От мобилностите на персонал с цел обучение, 100% са насочени към развиване на педагогическите умения и уменията за разработване на учебни планове и програми. В географско отношение мобилностите са проведени в рамките на партньорски университети и организации от 15 Програмни държави. В студентските мобилности участват студенти от ОКС "бакалавър", ОКС "магистър" и ОНС "доктор", разпределени по пол както следва: 14 жени и 7 мъже. От мобилностите на персонал са се възползвали 36 души академичен персонал, от които 19 жени и 17 мъже.
Основните цели на проекта са: повишаване информираността на академичната общност за програма Еразъм+ и запознаването им с приоритетите и новите моменти за организация на образователна мобилност през програмния период 2014-2020 г.; популяризиране на Програмата и европейските ценности сред академичната общност; засилване на международното измерение на висшето образование чрез коопериране с висши училища от ЕС с цел бъдещо участие в мултипартньорски проекти и създаване на образователни и научни мрежи; подпомагане на кариерното развитие на студентите и персонала; създаване на ново, мобилно, европейско общество с отворено самосъзнание и трансферни умения. С оглед осигуряването на поголеми възможности за входяща и изходяща мобилност, през отчетния период е разширено портфолиото от партньори на СА "Д. А. Ценов". В съотвествие със стратегията за включване в процеса на интернационализация и програмата на ръководството за мандат 2016-2020 г. са сключени 7 нови междуинституционални споразумения за мобилност с висши училища от Турция, Испания и Македония. Предвид промяната в статута на Сърбия, са актуализирани две от действащите споразумения чрез разширяване на типа на възможните студентски потоци. 
В следствие на проведените мобилности са отчетени някои съпътстващи ефекти: укрепване на контактите и изграждане на мрежи по интереси; привличане на преподаватели за входяща мобилност; обсъждане на възможности за съвместно участие в научноизследователски проекти в областта на човешките ресурси; обсъждане на възможности за стартиране на магистърска програма за обучение по двойна диплома в областта на управлението на туризма; популяризиране на възможностите за публикуване в научните издания на СА "Д. А. Ценов" и др.