Проект № 2016-1-BG01-KA103-023235 се осъществява с финансовата подкрепа на програма Еразъм+, КД 103 на ЕС. Бенефициент на проекта е СА "Д. А. Ценов" – Свищов (България). В рамките на проекта са реализирани 16 студентски мобилности, в т.ч. 10 с цел обучение и 6 с цел практика и 20 мобилности на персонал, в т.ч. 15 мобилности на академичен персонал с цел преподаване и 5 мобилности на персонал с цел обучение. В географско изражение мобилностите са проведени в рамките на партньорски университети от 15 Програмни държави. В студентските мобилности участват студенти от ОКС "бакалавър" и ОНС "доктор", разпределени по пол както следва: 8 жени и 8 мъже. От мобилностите на персонал са се възползвали 1 служител и 19 души академичен персонал, от които 14 жени и 6 мъже.

 

Основните цели на проекта са: повишаване информираността на академичната общност за програма Еразъм+ и запознаването им с новите моменти за организация на образователна мобилност през програмния период 2014-2020 г.; популяризиране на Програмата и европейските ценности сред академичната общност; засилване на международното измерение на висшето образование чрез коопериране с висши училища от ЕС с цел бъдещо участие в мултипартньорски проекти и създаване на образователни и научни мрежи; подпомагане на кариерното развитие на студентите и персонала; създаване на ново, мобилно, европейско общество с отворено самосъзнание и трансферни умения. С оглед осигуряването на по-големи възможности за входяща и изходяща мобилност, през отчетния период е разширено портфолиото от партньори на СА "Д. А. Ценов".

 

В съответствие със стратегията за включване в процеса на интернационализация и програмата на ръководството за мандат 2016-2020 г. са сключени 14 нови междуинституционални споразумения за мобилност с висши училища от Германия, Гърция, Италия, Латвия, Македония, Полша, Румъния, Словакия, Турция и Чехия. В следствие на проведените мобилности са отчетени някои съпътстващи ефекти: укрепване на контактите и изграждане на мрежи по интереси; предприемане на действия по организиране на съвместни творчески форуми; привличане на студенти и преподаватели за входяща мобилност; обсъждане на възможности за съвместно участие в проекти по КД 203; популяризиране на възможностите за публикуване в научните издания на СА "Д. А. Ценов" и за продължаване в третата степен на висше образование; работа по съвместни учебни пособия за обучение в ОКС "магистър" в развиваните от СА "Д. А. Ценов" магистърски програми; участие на преподаватели от СА "Д. А. Ценов" като членове на научно жури по защита на ОНС "доктор"; съвместна работа по проекти по ОП "НОИР" и др.