Заповед на Ректора на СА №212/26.03.2020


Заповед на Ректора на СА №212/26.03.2020 

СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „Д. А. ЦЕНОВ” – СВИЩОВ

З А П О В Е Д
№ 212
гр. Свищов, 26.03.2020 г.

 
На основание Заповед № РД-01-154/26.03.2020 г. на министър на здравеопазването и решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. за обявено извънредно положение поради разрастващата се пандемия от COVID-19

Н А Р Е Ж Д А М:
 
1. Да продължат неприсъствените учебни занятия в СА „Д. А. Ценов“ – Свищов, считано от 30.03.2020 г. до 12.04.2020 г. включително. Дотогава поддържането на образователния процес да бъде дистанционно чрез възможностите на платформата за дистанционно обучение на СА „Д. А. Ценов“ dl.uni-svishtov.bg. 

2. Да не се провеждат масови изяви, в СА „Д. А. Ценов“, включително конференции, дискусии, публични лекции, спортни прояви, катедрени и факултетни съвети, събрания и др. Неотложните решения на колективните органи за управления на СА „Д. А. Ценов“ да се провеждат чрез Системата за провеждане на видеоконферентни дистанционни срещи, достъпна на адрес: http://bbb.uni-svishtov.bg/b. При провеждане на заседанията да се прави пълен запис. 
Събитията, които не могат да бъдат отложени или е невъзможно да не бъдат проведени, се провеждат след писмено съгласуване с ректорското ръководство.

3. Да продължи онлайн приемането на заявления за явяване на изпити в кандидатстудентската сесия. 

4. Да се ограничи присъствената работа на администрацията на СА „Д. А. Ценов“. Ръководителите на звена и началниците на отдели и сектори в срок до 10 ч. на 30 март 2020 г. да подадат график в отдел Деловодно и административно обслужване за присъствената работа на служителите за периода от 30 март до 12 април 2020 г., като осигурят необходимия минимум служители за поддържане на дейността на звеното, поддържането на работата на компютърните и информационни системи и дейности, чиито срокове не могат да бъдат променяни – търгове по Закона за държавната собственост, отваряне на оферти по Закона за обществените поръчки и др. Служителите, които не са включени в графика, да изпълняват задълженията си дистанционно.

5.  На преподавателите и служителите, които не са ангажирани в дейността на съответния факултет, катедра, звено, отдел, да се предостави платен годишен отпуск за периода от 01.04.2020 г. до 12.04.2020 г. 

6. Забранявам всякакви командировки и пътувания на академичния състав, служителите от администрацията и студентите в чужбина.

7. Препоръчвам 14-дневен карантинен период на всички завръщаши се от чужбина членове на академичния състав, служители от администрацията и студенти, както и на чуждестранните преподаватели, изследователи и студенти, пристигащи от чужбина.

Възлагам контрола по изпълнението на заповедта на помощник-ректора,  заместник-ректора по учебната дейност, деканите, ръководителите на звена и началниците на отдели и сектори.
Настоящата заповед да се сведе до знанието на съответните длъжностни лица, членовете на академичния състав, служителите от администрацията и студентите, за сведение и изпълнение.

                    
Ректор: /п/ (проф. д-р М. Божинова)