Заключителна среща на международните партньори по Проект 2018-1-BG01-KA202-047867 "ECVET based further VET training to support the enhancement of entrepreneurship skills of young people and micro-SMEs via management accounting"

На 27 май 2021 г. екипът по Проект 2018-1-BG01-KA202-047867 "ECVET based further VET training to support the enhancement of entrepreneurship skills of young people and micro-SMEs via management accounting" проведе заключителна среща (физическа и онлайн) с партньорите от България, Белгия, Гърция и Турция. 
На срещата, проведена в Стопанска академия „Д. А. Ценов“ гр. Свищов присъстваха част от партньорите от Белгия и България. Поради противоепидемичната обстановка, партньорите от Гърция и Турция, заедно с друга част от партньорите от Белгия и България се включиха онлайн. 
Срещата премина в детайлно уточняване на заключителните дейности с оглед приключването на проекта на 16 юни 2021 г. вкл. 
Акцентира се върху необходимостта до 16 юли 2021 г. да бъдат предоставени: всички финансови отчети с оглед окончателното отчитане пред НА, което изтича на 16 август 2021 г.; добрите практики; доклада за педагогическо въздействие и създадената бяла книга.
Определена бе и дата за допълнителна среща извън регламентираните (18.06.2021 г.), свързана с окончателното финализиране на проектните дейности.