Юбилейна международна научнопрактическа конференция бе заключителния научен форум, посветен на 70-годишнината на факултет „Финанси“ и факултет „Стопанска отчетност“ при СА „Д. А. Ценов” – Свищов

На 9 и 10 ноември 2023 г. в СА „Д. А. Ценов“ – Свищов се проведе Юбилейна международна научнопрактическа конференция „Предизвикателства пред финансите и стопанската отчетност в условията на множествени кризи“, посветена на 70 години Факултет „Финанси“ и Факултет „Стопанска отчетност“ при СА „Д. А. Ценов“ – Свищов. Освен присъствено, конференцията бе организирана с възможност за паралелно онлайн участие. Работните езици на конференцията бяха български и английски.
Двудневният форум провокира 90 участника от седем държави, както следва: България, Молдова, Гърция, Сърбия, Турция, Австрия и Чехия. Сред тях са университетски преподаватели и изследователи от 14 висши училища от България и чужбина и представители на 5 институции и организации от българската и чуждестранна практика.

Откриването на конференцията се проведе в рамките на Тържественото съвместно заседание на факултетните съвети на факултет „Финанси“ и факултет „Стопанска отчетност“, на което се акцентира върху богатата история, настоящето и обещаващото бъдеще на финансово-счетоводната и икономическата наука. Открои се важното значение на традициите и устойчивостта на постиженията на научната и изследователска работа на двата факултета. Ректорът на СА „Д. А. Ценов“ – проф. д-р Марияна Божинова поздрави двамата действащи декани на факултетите-юбиляри и пожела на всички присъстващи успехи и творческо дръзновение. Церемонията продължи с връчването на плакети за заслуги на присъстващите бивши декани на факултетите – проф. дин Васил Меразчиев, доц. д-р Милка Томева и проф. д-р Йордан Василев. В рамките на научния форум бяха получени 20 поздравителни адреси.
Общо бяха представени един пленарен доклад, 90 доклади на български и английски език и 100 резюмета на английски език.
Проф. д-р Андрей Захариев, декан на факултет „Финанси“ откри Секция 1, в която заседаваха докладчици в четири научни направления, както следва: „Инвестициите, банковото дело, корпоративните и публичните финанси – теория и практика“, „Състояние и перспективи в развитието на застраховането и осигуряването“, „Актуални проблеми на икономическата теория“ и „Актуални аспекти на чуждоезиковото обучение, физическото възпитание и спорта във факултети „Финанси“ и „Стопанска отчетност“. В първата секция бяха представени 35 научни доклада на български и английски език и 38 резюмета на английски език.

Проф. д-р Атанас Атанасов, декан на факултет „Стопанска отчетност“ откри Секция 2, в която заседаваха докладчици в три научни направления, в т.ч. „Теоретико-приложни аспекти на счетоводството и одита“, „Състояние и перспективи на контрола и анализа“ и „Статистиката на XXI-ви век – проблеми на теорията и практиката“. Във втората секция бяха представени 55 научни доклади на български и английски език и 62 резюмета на английски език.

Всички участници имаха възможност да презентират своите разработки и идеи, в резултат на което се породиха ползотворни дискусии и се набелязаха идеи за бъдещи теоретични и теоретико-приложни изследвания. Бяха формулирани задълбочени изводи, актуални и иновативни предложения, идеи и препоръки относно стабилността на финансовата и застрахователната система, постигането на икономически растеж,  предизвикателствата пред счетоводната отчетност, контрола, анализа и одита, приложението на статистиката като теория и практика и актуалните аспекти на чуждоезиковото обучение, физическото възпитание и спорта.