Възможности за обучение на IT специалисти и перспективи за успешна кариера бяха представени пред гостуващи ученици в Стопанска академия


Възможности за обучение в областта на информатиката и информационните технологии, както и перспективи за успешна реализация представи пред свищовски ученици катедра „Бизнес информатика“ при Стопанска академия. Срещата бе инициирана от катедрата-домакин с цел да бъде представена идеята за разкриване на нова специалност – „Информатика и информационни технологии“ и нова магистърска програма „Информационни системи и технологии“.Пред средношколци от Професионална държавна търговска гимнация „Димитър Хадживасилев“ и Свищовска професионална гимназия „Алеко Константинов“, преподавателят от катедра „Бизнес информатика“ ас. Асен Божиков сподели защо е необходимо разкриването на новата специалност, как това ще им бъде полезно и какви перспективи имат ако решат да продължат образованието си в тази област. Говорейки за дефицита от софтуерни специалисти на пазара на труда, той подчерта, че според становища и изказвания на представители на софтуерния сектор, нуждата от нови софтуерни специалисти варира между 30 000 и 50 000 души. В същото време, позовавайки се на коментар на еврокомисаря по цифрова икономика и общество Мария Габриел, той отбеляза, че в Европа има недостиг на 300 000 IT специалисти, а очакванията са до 2020 година числото да се увеличи до 500 000. Асистент Божиков цитира и министъра на образованието Красимир Вълчев, според който в бъдеще ще има все по-голяма нужда от софтуерни специалисти, а това е една от индустриите, в която има най-висока добавена стойност, и в която най-много млади хора остават и работят в България. Във връзка с политиката на държавата за насърчаване обучението на софтуерни специалисти, ас. Божиков заяви, че разкриването на новата специалност в ОКС „бакалавър“ и на новата магистърска програма в професионално направление 4.6. „Информатика и компютърни науки“ в Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов има за цел да подготви висококвалифицирани специалисти в областта на ИКТ за преодоляване на съществуващия дефицит от кадри в тази област на пазара на труда. Той подчерта, че катедра “Бизнес информатика” има над 50-годишен опит и традиции в обучението на студенти в областта на информатиката и приложението на изчислителна техника.
От представянето на спец. „Информатика и информационни технологии“ стана ясно, че са проучени и заимствани добрите практики в България и света. Компетентностите, които ще получат завършилите специалността, са съобразени с професионалните изисквания към бъдещите специалисти. Използвана е Европейската рамка за е-Компетенции 3.0 (European e-Competence Framework 3.0) и са предвидени 48 дисциплини с добър баланс между областта на ИТ, математика, икономика и др. При изготвянето на учебните програми на дисциплините са извършени предварителни консултации със специалисти от практиката и студенти.Учениците бяха запознати и с възможностите за реализация след завършване на обучението, сред които са: разработчик на приложни софтуерни системи; проектанти на информационни системи; супервайзър на информационни системи; администратори на бази от данни; специалист и експерт, извършващ анализ и обработка на данни; внедрители и консултанти на софтуерни системи; ръководител на екипи и ИТ проекти; експерт по информационно обслужване. „Секторът ИКТ предоставя много добри възможности за реализация на младите специалисти, осигурявайки най-високи средно месечни заплати”, каза ас. Божиков и даде примери за реализация на възпитаници на катедрата, сред които са софтуерни архитекти, софтуерни инженери, уеб разработчици, технически ръководители във фирми.
По време на срещата учениците научиха, че за високото ниво на подготовка на свищовските студенти допринасят двустранните споразумения за сътрудничество, които катедра “Бизнес информатика” има с водещи софтуерни фирми и асоциации, провежданите учебно-практически занятия от специалисти от практиката, използването на лицензиран софтуер в учебния процес и съвременната материално-техническа база в Стопанска академия.