Възможности за обучение на докторанти по програми на Европейския университетски институт


Уважаеми докторанти,
Европейският университетски институт (ЕУИ), създаден на базата на междуправителствено споразумение от четири държави-членки на Европейския съюз (Франция, Италия, Люксембург, Холандия), предлага обучение на докторанти по програми и научни изследвания за академичната 2020/21 г. в областта на икономическите науки:  http://www.eui.eu/DepartmentsAndCentres/Economics/DoctoralProgramme).
Кандидатстването ще се проведе онлайн в периода от 01.11.2020 г. до 31.01.2021 г.
Министерството на образованието и науката в България ще предостави 1 (една) стипендия в размер на 1315,00 (хиляда триста и петнадесет) евро на месец, платими дванадесет месеца в годината. На одобрения кандидат се полагат средства за транспорт, застраховка и издръжка на семейството.
Първите три години от обучението на докторанта в ЕУИ се покриват от изпращащата го страна, а четвъртата и последна година от следването е за сметка на ЕУИ.
Пълните финансови условия са публикувани на следния уеб адрес: https://www.eui.eu/ServicesAndAdmin/AcademicService/DoctoralProgramme/GrantInfo.

Национални критерии към кандидатите за предоставяната от МОН стипендия в ЕУИ са както следва:

  1. Кандидатът трябва да е български гражданин (без оглед на държавата, в която пребивава) или гражданин на друга държава-членка на ЕС, пребивавал постоянно в България не по-малко от 5 години към крайния срок на кандидатстване.
  2. Кандидатът следва да е придобил образователно-квалификационна степен „магистър“ към датата на стартиране на обучението (1 септември 2021 г.).
  3. Кандидатът трябва да има минимален среден успех от дипломата за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ – Мн. добър (5.00) или съответния еквивалент от системата за оценяване в държавата, в която е придобита степента.

Изискванията на Европейския университетски институт към кандидатите са публикувани на уеб сайта на организацията: http://www.eui.eu.