Възможности за финансиране на научноизследователската дейност в СА „Д. А. Ценов” през 2020 г. представи ИНИ

 

Институтът за научни изследвания (ИНИ) при Стопанска академия „Димитър А. Ценов” проведе информационна среща за представяне на възможностите за финансиране на научноизследователската дейност в свищовското висше училище през 2020 година. В срещата участваха зам.-ректорът по научноизследователска и проектна дейност – доц. д-р Тодор Кръстевич, членове на Академичната експертна комисия, научни секретари на катедрените съвети, преподаватели и докторанти.

Директорът на ИНИ – доц. д-р Анелия Радулова обяви, че Институтът за научни изследвания открива конкурс за научноизследователски проекти, финансирани по Наредба за условията и реда за оценката и планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата на държавните висши училища научна или художественотворческа дейност. Обхватът на научните изследвания е концентриран в следните приоритетни области:  „Пазари, управление и иновации в икономиката на знанието”; „Финансова стабилност, икономически политики, регулации и устойчиво развитие”; „Глобализация, конкурентоспособност и сътрудничество за интелигентен растеж”. В контекста на стимулиране научноизследователската дейност в Академията, участието на студенти и докторанти в научноизследователски проекти остава утвърден хоризонтален принцип.

Правилата за участие в конкурса са регламентирани във Вътрешните правила за условията и реда за оценка, планиране, разпределение и разходване на средствата, предоставяни от държавния бюджет за присъщата на СА „Д. А. Ценов” научна дейност за 2020 г.  В съответствие с тях, през настоящата кампания ще се финансират: екипни и/или индивидуални проекти за научни изследвания в областите на науката, в които Академията подготвя студенти и докторанти; допълнителна финансова подкрепа към текущи научни проекти, финансирани от национални или международни научни организации; подкрепа на специализирани публикации в реферирани издания и издания с импакт фактор, и издаване на научни трудове.

Пред участниците в срещата бяха представени основните критерии, по които се оценяват проектните предложения и тези, по които се приема решение за оценка на изпълнението на заложените цели на научните изследвания. Акцентирано бе върху факта, че формулярите за кандидатстване следват логиката на утвърдените критерии, което дава възможност за адекватно описание на проектната идея.

Специално внимание бе отделено на възможността за частична финансова подкрепа на публикации в реферирани издания и такива с импакт фактор, при спазване на изискванията за регистрация в съответната база данни (https://www.uni-svishtov.bg/bg/research/proekti/vazmozhnosti-za-finansirane).  

Отделено бе внимание и на създадените условия за подпомагане научноизследователската дейност на докторантите чрез собствени финансови средства на Стопанска академия „Димитър А. Ценов”.

Участниците в срещата дискутираха въпроси, свързани с описанието на проектната идея и обосновката на финансовите разходи по изпълнение целите и задачите на научните изследвания.