Възможности за двумесечен стаж в Алианц Банк България АД


ЦУ, Управление Електронни канали – двама души

Отговорности:

 1. Съдействат в процедурите за клиринг и сетълмент на картови транзакци.
 2. Съдействат в организация на ПОС терминалната мрежа.
 3. Съдействат за мониторинг на транзакции и др. оперативни дейности.

Изисквания:

 1. Добро ниво на владеене на английски език.
 2. Добра компюърна грамотност.
 3. Минимум завършен трети курс.

ЦУ, Дирекция Банкови регулации и нормативи и Управление Планиране и контролинг – общо един

Моля, имайте пред вид, че стажът не може да започне преди 01 август.

Отговорности – след въвеждане в материята:

 1. Анализ на балансови данни, ОПР, други отчети.
 2. Сравнителен анализ на нашата банка с банкова система – страница на БНБ / раздел репортинг /.
 3. Запознаване, при желание от страна на стажанта, с по-важните нормативни документи на БНБ и ЕЦБ в сила от началото на 2019г.
 4. Прилагане на знанията от т.3 при изготвяне на по-опростените отчети и справки с данни за Банката.

   Изисквания:

 1. Минимум завършен трети курс, икономическа или техническа специалност.
 2. Висока компютърна грамотност (вкл. power point и excel).
 3. Добро ниво на владеене на английски език.

 ЦУ, Управление Бек офис и операции – шест човека

Отговорности:

Щe подпомагат цялостния работен процес в:

 • Отдел Клиентска картотека – 4 човека;
 • Отдел Запорни съобщения – 1 човек;
 • Отдел разплащания – 1 човек.

 Изисквания:

 1. Завършен втори курс.
 2. Теоритични познания в областта на финансите, интереси в областта на търговското право.
 3. Методичност и последователност в действията, аналитични и комуникативни умения.
 4. Добро владеене на английски език.
 5. Работа с MS Оffice.
 6. Желание за усвояване на нови знания и умения

ЦУ, Управление Счетоводство – един човек

Отговорности:

 1. Съдействат в процеса по отчитане на административни разходи.
 2. Ще дадем практически знания по прилагане на осигурително законодателство, ЗКПО, ЗДДФЛ и ЗДДС .
 3. Ще покажем и методология за съставяне на отчети и процеси при планиране и контролинг.

Изисквания:

 1. Интерес да получи практически опит в горните насоки.
 2. Завършеният курс не е от значение – стажантът ще бъде обучаван на място.
 3. Специалности Финанси и Счетоводство, но не само.
 4. Работа с MS Оffice на много добро ниво.

Клонова мрежа:

Бизнес център

брой стажанти

БЦ Разград

2

БЦ Бургас

7

БЦ Плевен

2

БЦ Ловеч и ФЦ Троян

1+1

БЦ Европа / София

2

БЦ Варна

4

БЦ Казанлък

1

БЦ Монтана

1

 

Отговорности:

 1. Класират докуентооборота.
 2. Посрещат клиентите, насочват ги към съответния служител.
 3. Обясняват на клиентите коя декларация за какво служи, как се попълва.
 4. Презентират пред клиентите продуктите и услугите на банката.

 Изисквания:

 1. Завършен минимум първи курс.
 2. Проклиентска ориентация.
 3. Висока култура на речта и комуникацията.

Ние  предлагаме:
Платен двумесечен стаж на пълно работно време;
Референция за работата Ви в Банката;
Възможност да натрупате практически знания и умения в банковата сфера;

Ценен опит от работа в динамичен екип специалисти;
Развитие на комуникативни и социални умения, приобщаване към фирмената култура на международна компания със 129 годишна история.

 

Илияна Ставрева
Главен експерт Подбор и обучения
Управление "Човешки ресурси"
"Алианц Банк България" АД

гр. София, бул. "Кн. Мария Луиза" 79
тел.: 02/9215628; IP: 11628

мобилен: 0882 33 8008

mailto: iliyana.stavreva@bank.allianz.bg

http://allianz.bg