Възможност за участие в стажантски програми на ОИСР

Уважаеми колеги,

The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) - Local Development Forum Newsletter информират, че стажантските програми са отворени за студенти, записани в редовна образователна програма, следващи магистърска или докторска степен и владеещи отлично английски език (с евентуални искани други езикови умения).
Секретариатът на LEED /OECD Local Economic and Development/ търси стажанти, които в случай че проявяват интерес, могат да кандидатстват чрез процедурите, посочени във връзките по-долу.
Избраните стажанти ще получат възможност да подкрепят екипа на LEED и да работят в един или повече от следните проекти:

∙ Доброволчески сектор и местно развитие
Този стаж ще включва работа с „Practitioner in residence“ на програмата LEED за изграждане на международна база от доказателства за доброволческия сектор и местното развитие, свързване на практици по местно развитие по целия свят и подкрепа на Форума за местно развитие в по-широк план. СРОК 21 ЮЛИ
Volunteering sector and local development

∙ Укрепване на управлението на шведската система за умения
Този стаж ще включва работа по картографиране и анализиране на съществуващата система за управление на уменията в Швеция, проучване на най-добрите европейски и международни практики в областта на управлението на уменията и идентифициране на препоръки за подобряване на системата за управление на уменията в Швеция.
Strengthening the Governance of the Swedish Skills system

∙ Засилване на трансграничната интеграция на пазара на труда на граждани на трети страни в Големия регион на Копенхаген
Този стаж ще включва работа по идентифициране на административни и регулаторни решения за улесняване на трансграничното движение на граждани на трети страни в региона и идентифициране на начини за подобряване на координацията и обмена на информация относно политиките за заетост и умения в трансграничния регион.
Strengthening cross-border labour market integration of third-country nationals in the Greater Copenhagen Region

∙ Развитие на публични служби по заетостта за икономически неактивни хора в Полша
Този стаж ще подпомогне прилагането на ново полско законодателство по отношение на идентифицирането, контакта и активирането на икономически неактивни лица чрез преглед както на текущата ситуация в Полша, така и чрез учене от международни добри практики.
Developing public employment services for economically inactive people in Poland

∙ Социална и солидарна икономика (SSE)
Стажът ще включва работа с екипа за социална икономика и иновации за продължаване на изграждането на доказателства за SSE в страните, като се използват количествени и качествени данни, подкрепа за разработването на аналитични доклади и кратки политики по конкретни въпроси на SSE. КРАЙЕН СРОК 11 АВГУСТ
Social and solidarity economy (SSE)

 Обявите, публикувани от Кариерния център при Стопанска академия, могат да се следят на сайта на Стопанска академия в следните подраздели:
"Кариерно развитие" и "Студентски Новини", както и фейсбук страница на Кариерния център в рубриките: #КариеренЦентърСАиПартньори  #КариеренЦентърСАобяви #СтудентскиНовиниСА