Важно за студентите, придобили ОКС „бакалавър“, след положен държавен изпит на 28 - 29 юни 2019 г. и на 05 септември 2019 г.

 

Уважаеми колеги, полагането на подпис върху дипломите за висше образование, ще се осъществи в новосформирания Фронт офис „Обслужване на студенти“, намиращ се във Факултетски корпус, етаж 1, както следва:

  • 14.10. – 18.10.2019 г.    - 08:00 – 17:00 часа;
  • 19.10.2019 г. (събота)   - 08:00 – 14:00 часа;
  • 21.10. – 25.10.2019 г.    - 08:00 – 17:00 часа;
  • 26.10.2019 г. (събота)   - 08:00 – 14:00 часа.

На основание чл. 4 (2), т. 2 б) от Наредбата за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища, подписът на притежателя е задължителен реквизит, който съдържа дипломата за висше образование. Без положен подпис в обявения период, дипломата не може да се получи по време на официалната церемония.

 

 

отдел „Бакалавърско и магистърско обучение“