Важно съобщение по проект „Студентски практики - фаза 1“


Уважаеми студенти,
Офисът на Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността ще работи от 10:00 ч. до 14:00 ч. на 14 и 15  юли 2018 г. (събота и неделя).
В Академичния център студентите, които са участвали в проект BG05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики - фаза 1“през 2016-2018 г., а също така и студентите, участвали през 2013 г. и 2014 г. в ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.07-0002 - „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ“ и имат сключен договор, могат да получат екземпляр от договора си, а при приключена практика - удостоверение за участие в проекта.

 
С уважение,
Екип за управление на ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.002
„Студентски практики – фаза 1“
при СА „Димитър А. Ценов“ – Свищов