В Свищовската академия се проведе XVI Докторантска научна сесия

Шестнадесетото издание на Докторантската научна сесия даде за поредна година възможност на младите учени в Стопанска академия „Димитър А. Ценов” да представят своите докторантски изследвания. По традиция, научният форум се организира веднъж годишно – между патронния празник на Академията и Коледните празници, от редакционния съвет на Годишен алманах „Научни изследвания на докторанти”, в който се публикуват студии и статии на младите изследователи. Докторантската научна сесия и Годишният алманах „Научни изследвания на докторанти” са създадени в СА „Д.А.Ценов” преди 15 години с ректорска заповед №921 от 15.10.2008 г.

През настоящата 2023 година форумът се проведе присъствено и онлайн, като участие в него заявиха 32 докторанти от редовна и задочна форма. Гости на откриването на XVI Докторантска научна сесия бяха ректорът проф. д-р Марияна Божинова и тримата зам.-ректори – доц. д-р Искра Пантелеева „Учебна дейност и акредитация”, доц. д-р Любомир Иванов „Научноизследователска дейност и развитие на кадрите”, доц. д-р Румен Ерусалимов „Студентска политика, институционални комуникации и продължаващо обучение”, декани и ръководители на катедри.
Докторантската научна сесия (ДНС) откри главният редактор на изданието, доц. д-р Красимира Славева. „Участието в Докторантската научна сесия осигурява възможност за публикуване в издание, специално предназначено за разработки на докторанти, което заема подобаващо място сред специализираните икономически издания не само на Стопанската академия, но и в национален мащаб. Форумът се превърна в традиционен и на него докторантите представят резултатите от своите научни изследвания, творческите търсения и напредъка по трудната пътека на научно израстване”, каза доц. Славева. По думите й, успехът и утвърждаването на ДНС като специален и без аналог форум през изминалите години са факт благодарение на усилията и амбицията на докторантите, помощта и подкрепата от техните научни ръководители и усърдната работа на всички главни редактори и редакционни съвети на Годишния алманах. Доц. Славева поясни, че от проведените до момента 15 Докторантски научни сесии са представени над 650 разработки, от които 166 са публикувани като студии и 440 като статии в Годишния алманах.


Приветствие към организаторите на форума, участващите докторанти и техните научни ръководители поднесе ректорът, проф. Божинова. „Шестнадесетото издание на Докторантската научна сесия показва, че този форум, който в началото беше пионерно за България начинание, бързо се утвърди и се доказва през годините. Интересът към форума не стихва и ДНС се оказва едно много полезно събитие, на което да могат докторантите, които се обучават по 16-те докторски програми, свободно да изложат своите научни търсения, да обменят идеи, да участват в градивни дискусии. … Алманах „Научни изследвания на докторанти” е първото специализирано издание за научни разработки на докторанти в България и това потвърждава иновативната функция на научните търсения и на ръководството на Стопанска академия „Д. А. Ценов” през годините”, каза проф. Божинова и показа първия том на изданието от 2008 г. Ректорът подчерта важната роля и всеобхватната работа на редакционния съвет и пожела успешна работа на участниците във форума.
XVI-ата Докторантска научна сесия бе организирана в две паралелно работещи секции, в присъствен и във виртуален формат – Секция I „Финанси, икономикс, застраховане и осигуряване” и Секция II „Отрасли на икономиката, мениджмънт и маркетинг, стопанска отчетност”. Тематиката на разработките предизвика презентации и дискусии по изключително актуални въпроси на публичните и корпоративните финанси, банковото дело, застраховането, икономическото развитие на страната на национално и регионално равнище, отрасловото развитие на икономиката – индустрия, търговия, туризъм, селско стопанство, стратегическото планиране на всички нива и проблемите на мениджмънта, статистика, счетоводство, контрол и анализ на стопанската дейност, информационни технологии и др.

В рамките на регламентираното време, всеки докторант трябваше да представи своята разработка, като акцентира на основните компоненти – обект, цел, теза, хипотези, да сподели какви проблемни области е установил и до какви изводи е достигнал. След презентациите на докторантите, членовете на редакционния съвет и други участващи присъствено и онлайн преподаватели имаха възможност да поставят въпроси и да отправят препоръки към авторите с цел усъвършенстване на изследователската им работа.

Всички участвали докторанти получиха сертификат за участие. Предстои рецензиране на представените изследвания и отговарящите на изискванията ще бъдат публикувани като статии или студии в поредния брой на академичното издание Годишен алманах „Научни изследвания на докторанти”, което ще бъде отпечатано през 2024 година.