В Свищовската академия бяха представени резултатите от научноизследователски проекти, реализирани през 2023 г.

На 21.02.2024 г. Институтът за научни изследвания при Стопанска академия „Д. А. Ценов” организира научна сесия под надслов „Наука, знание, иновации за устойчиво развитие”. В рамките на форума бяха представени резултатите от реализираните научноизследователски проекти, финансирани от държавната субсидия за научна дейност в Стопанска академия „Д. А. Ценов” – Свищов през 2023 г. В събитието присъствено и онлайн участваха 35 представители на академичната общност, сред които временно изпълняващите длъжността заместник ректори на Академията, декани, ръководители на катедри, членове на Академичната експертна комисия, ръководители и членове на проектните екипи, преподаватели, докторанти и студенти.
Доц. д-р Любомир Иванов – Вр. ИД зам.-ректор „Научноизследователска дейност и развитие на кадрите” откри научната сесия с приветствие от името на академичното ръководство. Той поздрави проектните екипи и техните ръководители за постигнатите научни и практико-приложни резултати.
Директорът на ИНИ, доц. д-р Евелина Парашкевова поясни, че през 2023 г. са одобрени и финансирани със средства от държавната субсидия 11 проекта – 3 екипни научноизследователски (едногодишни) проекта, 4 инфраструктурни проекти за провеждането на качествени и конкурентоспособни научни изследвания (двугодишни) проекта и 4 проекта за частично финансиране на научен форум. Те са разпределени в 3 тематични приоритета. По Приоритет I. Ускорено икономическо развитие и иновации е финансиран 1 проект, по Приоритет II. Устойчиво и балансирано развитие са финансирани 6 проекта, три от които за частично финансиране на научен форум и по Приоритет III. Дигитална трансформация на икономиката и обществото – 4 проекта един, от които за частично финансиране на научен форум.

Доц. Парашкевова фокусира вниманието на аудиторията върху високата публикационна активност на учените и участието им в множество международни конференции, кръгли маси, семинари за разпространение на научните резултати. Издадени са общо 29 доклада, 9 статии, 3 студии и 1 учебно пособие, реферирани и индексирани в световни първични и вторични литературни източници. Част от екипите са депозирали научни публикации, включително статии и една монографична разработка, които към момента са под печат. Регистрирани са участия в 20 международни конференции, кръгли маси и научни семинари за разпространение на научните резултати.

В научната сесия, модерирана от доц. д-р Евелина Парашкевова-Великова, бяха представени резултатите от приключилите през 2023 г. три научноизследователски  (едногодишни) проекта, в 2 тематични приоритета. В Приоритет 2. „Устойчиво и балансирано развитие” бяха представени проектите: „Ефектите на европейската стратегия за устойчивост върху развитието на селското стопанство у нас“ с ръководител проф. д.ик.н. Таня Горчева, и ”Стратегическо изследване на Decision Support System (DSS) при екологичното управление на бизнеса” ръководен от доц. д-р Михаил Чиприянов. В Приоритет 3. „Дигитална трансформация на икономиката и обществото” на вниманието на участниците бяха представени резултатите от проект ”Предизвикателства и възможности пред дигиталното обучение по икономика на поколение Z” под ръководството на доц. д-р Драгомир Илиев.

В рамките на научната сесия изследователските екипи споделиха  най-важните резултати от реализираните научноизследователски проекти, свои научни виждания, концепции и идеи. Впечатление направи, че значителна част от генерираните научни резултати са публикувани в режим на „отворен достъп”, както и че се повишава интересът на екипите към публикуване в индексирани и реферирани издания. Дискутирани бяха актуални въпроси на икономическата и управленска теория и практика. Проведеният форум продължи 22-годишната традиция в Свищовската академия за публично представяне на резултатите от изпълнените проекти.