В Стопанска академия „Димитър А. Ценов” се проведе онлайн Национално ученическо състезание по „Митнически и данъчен контрол“

 

Осмото поред Национално ученическо състезание по „Митнически и данъчен контрол” бе проведено на 30 март 2021 г. Поради извънредната ситуация в страната то бе организирано посредством онлайн платформата Moodle. Организатор на мероприятието бе катедра „Контрол и анализ на стопанската дейност” към Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов, подкрепена от Академичния център за кариерно консултиране и връзки с обществеността. В надпреварата се включиха общо 75 ученика от 9 училища в страната:

  • Варненска търговска гимназия „Георги Стойков Раковски“, гр. Варна
  • Национална търговска гимназия, Пловдив
  • Финансово-стопанска професионална гимназия „Васил Левски”, гр. Монтана
  • Професионална гимназия по икономика "Робер Шуман", гр. Разград
  • Професионална гимназия по земеделие "Стефан Цанов”, гр. Кнежа
  • ПГ по икономика "Георги Стойков Раковски" - гр. Ямбол
  • Частна професионална гимназия по икономика и управление, гр. Пловдив
  • ПГИТ "Проф. д-р Асен Златаров" - гр. Петрич
  • ПГИИ "Джон Атанасов" - гр. Търговище

Състезаващите се средношколци бяха поставени в работна среда, близка до реалната, и се превъплътиха в ролите на митнически и данъчни инспектори. В предоставеното им задание те трябваше да вземат решения относно правилното протичане на конкретни стопански операции и тяхното коректно документално оформяне. Състезанието бе организирано в рамките на 21 смесени екипа, разпределени в индивидуални стаи в BigBlueButton, като ментори бяха преподаватели от катедра КАСД и студенти от специалност „Стопански и финансов контрол“.
Състезателните задания бяха проверени от преподаватели в направленията митнически и данъчен контрол от катедра КАСД.

Победителите в осмото
Национално ученическо състезание
по „МИТНИЧЕСКИ И ДАНЪЧЕН КОНТРОЛ“ са

Първо място – екип в състав:
Елина Николаева Радева, ВТГ - Варна
Елизабет Емилова Стефанова, ФСГП - Монтана
Стефан Атанасов Маврудиев, НТГ – Пловдив

Награди от Ректора на Стопанска академия „Димитър А. Ценов“, Свищов

Второ място – екип в състав:
Йоана Цветомирова Илиева, НТГ - Пловдив
Лора Георгиева Георгиева , ВТГ - Варна
Максим Максимов Спасов, ФСГП – Монтана

Награди от катедра „Контрол и анализ на стопанската дейност“

Трето място – екип в състав:
Ангелина Димитрова Янева, НТГ - Пловдив
Айшен Алишер Шериф , НТГ - Пловдив
Галина Андонова Андонова, ПГИ - Ямбол

Награди от Националната организация на митническите агенти (НОМА)

Общото впечатление е, че обучението и подготовката на учениците по митнически и данъчен контрол е на високо ниво, което е предпоставка за бъдещото им добро професионално развитие в областта на финансовия контрол.

Организирането на ученическото състезание е продължение на усилията на преподавателите по митнически и данъчен контрол в Стопанска академия да подпомагат обучението в тези две направления в средните училища в страната.