В Стопанска академия бяха представени възможности за финансиране на научноизследователската дейност през 2024 г.

На 21 февруари 2024 г. Институтът за научни изследвания на Стопанска академия „Д. А. Ценов” – Свищов организира Информационен ден за представяне на актуалните възможности за финансиране на научноизследователски проекти и подпомагане на научната дейност в рамките на утвърдените от ВУ приоритети. Събитието се проведе в хибриден формат и предизвика интерес сред академичната общност. Над 40 участници се включиха в събитието в зала „Ректорат“ и онлайн чрез платформата за уеб конференции BigBlueButton.
Сред официалните лица бяха Вр. ИД Заместник-ректор "Научноизследователска дейност и развитие на кадрите" – доц. д-р Любомир Иванов, Вр. ИД Заместник-ректор "Учебна дейност и акредитация" – доц. д-р Искра Пантелеева, Вр. ИД Заместник-ректор "Студентска политика, институционални комуникации и продължаващо обучение" – доц. д-р Румен Ерусалимов, Директорът на Института за научни изследвания – доц. д-р Евелина Парашкевова-Великова, декани, ръководители на катедри, членове на Академичната експертна комисия, преподаватели и изследователи.
Информационният ден откри доц. д-р Любомир Иванов, който отново акцентира върху целите на Ръководството на Академията в областта на научните изследвания и публикационната активност. Той отправи призив за активно участие в кампания 2024 за научноизследователски проекти.

Директорът на Института за научни изследвания  – доц. д-р Евелина Парашкевова запозна присъстващите членове на академичния състав с новите моменти в условията и реда за оценка, планиране, разпределение и разходване на финансовите средства за научноизследователска дейност за 2024 г., предоставяни от държавния бюджет и Стопанска академия „Д. А. Ценов“. В контекста на провежданата от СА политика в областта на научноизследователската дейност, приоритетните области са както следва: Приоритет I. Ускорено икономическо развитие, Приоритет II. Кръгова и нисковъглеродна икономика, устойчиво развитие и иновации, Приоритет III. Изкуствен интелект, дигитална трансформация и управление на знанието. И през 2024 г. хоризонтални приоритети в научноизследователските проекти са активното включване на студенти, докторанти и млади учени, както и равенството на половете в състава на проектните екипи.
Кампания 2024 предоставя възможност за кандидатстване по три вида проекти освен по традиционните едногодишни екипни проекти за научни изследвания в областите на науката, в които Академията подготвя студенти и докторанти и проекти за частично финансиране на научни форуми, и тази година могат да се разработват двугодишни инфраструктурни проекти за провеждането на качествени и конкурентоспособни научни изследвания.
На форума бяха изяснени финансовите условия и срокове, който трябва да бъдат спазвани както на етап кандидатстване, така и на етап изпълнение и отчитане на финансираните проекти. И през 2024 г. проектните предложение ще се подготвят единствено в електронна среда, чрез системата за електронни формуляри на Института за научни изследвания на адрес https://application.tsenov.eu/ през профила на ръководител проект. Гл. ас. д-р Емил Цанов, координатор "Трансфер на технологии" към ИНИ, демонстрира възможностите на системата за електронни формуляри и заложените в нея контроли, които улесняват процеса на кандидатстване и последващата оценка на проектните предложения. Крайният срок за подаването на проекти е до 01 март 2024 г.

Съществен акцент в презентацията на Кампания 2024 бе поставен върху новите правила за частично финансиране на научни публикации в реферирани издания с импакт-ранг и импакт-фактор. Размерът на сумата, която може да бъде възстановена за една публикация през 2024 г. е до 3000.00 лв. Необходимите документите са достъпни на адрес https://bit.ly/3A7f1c1. Срокът за осъществяване на разходите е 10 декември 2024 г, а предаване на Формуляр за финансиране на научна публикация в реферирани издания е до 13 декември 2024 г.
През 2024 г. в резултат от сключено споразумение между Министерството на образованието и науката на Република България и издателство Elsevier е осигурена възможност за публикуване на определен брой статии с отворен достъп в основните хибридни списания на издателството, без да се заплаща такса. Информация за процеса на осигуряване на безплатно публикуване в списанията на Elsevier е достъпна на адрес https://bit.ly/3ONDYzV

И през 2024 година СА „Д. А. Ценов“ - Свищов подкрепя научноизследователската дейност на докторанти. Право да кандидатстват за средства за подпомагане на научноизследователската дейност имат всички докторанти, зачислени в редовна форма на обучение във Висшето училище. Информацията за допустимите разходи, сроковете и процедурата по кандидатстване и отчитане е достъпна на адрес http://bit.ly/42xnRf5
Информационният ден приключи с кратка дискусия относно технологията за частично финансиране на научни публикации в реферирани издания, бюджетните и времеви параметри на бъдещите проектни предложения.
Екипът на Института за научни изследвания пожела на всички участници успешни проекти и висока публикационна активност през 2024 г.!