Учебни програми в ОКС „бакалавър” и „магистър” дискутираха преподаватели и обучаеми към катедра „Търговски бизнес”

Обучението и учебните програми в образователно-квалификационните степени „бакалавър” и „магистър” дискутираха на кръгли маси преподаватели и обучаеми към катедра „Търговски бизнес” в СА „Д. А. Ценов”. Фокусът на проведените на 27-28 юни 2024 г., в ауд. 72 две учебно-методичните срещи бе обсъждане на структурата и съдържането на учебни програми по профилиращи дисциплини, включени в обучението по специалността „Икономика на търговията”. В мероприятията взеха участие академичният състав на катедреното звено, обучаван докторант, студенти от четвърти курс, успешно положили държавен изпит по специалността, студенти, завършващи своето обучение по двете администрирани от катедрата магистърски програми – „Мениджмънт на търговската дейност” и „Търговско посредничество и инвестиционно банкиране”.

В първия ден кръглата маса-дискусия бе под надслов „Профилиране на знания по търговия в бакалавърска степен”. От страна на студентите Богдан Симеонов, обучаващ се в дистанционна форма по специалността, подчерта своята готовност за съдействие на катедрата и предоставяне на полезна информация от своя професионален опит. Той сподели интересни ключови факти за предприятието, в което работи – „Нова търговска компания 2004” АД. Личната преценка на студента за заеманата от него длъжностна позиция в компания с международно присъствие се свързва с обещаваща кариера в съответствие с притежаваните професионални качества и придобитото в Свищовската академия търговско образование.

Положилите държавен изпит по специалността студенти Георги Георгиев – търговски представител на „Загорка” АД и Христо Димитров – търговски представител на „Керхер” ЕООД, също подкрепиха идеята, че актуалността на учебните програми, по които се осъществява обучението, е условие за откриване на добри възможности за професионално развитие. Двамата студенти откроиха, че практически съответствените знания, получени по профилиращи дисциплини, са много важна и достатъчна база за изпълняване на основните дейности и правила за работа на търговския представител по: постигане възможно най-добри взаимоотношения с клиентите; използване на ефективни съвременни стратегии за продажби; търговски техники при водене на преговори, насърчаване и убеждаване на клиентите.

В рамките на втория ден дискусията продължи с обсъждане обхвата и съдържанието на учебните програми в магистърска степен на висше образование с търсене на възможности за подобряването им чрез по-интензивно и ефективно взаимодействие с бизнеса. При откриването на кръглата маса-дискусия „Обучение в магистърска степен и потенциал за професионална реализация в търговския бизнес”, доц. д-р Светослав Илийчовски – заместник-ректор „Учебна дейност и акредитация” и преподавател към катедрата, приветства участниците и отбеляза, че бъдещето на обучението и учебните програми в магистърска степен все повече се ангажира с разнообразните изисквания на търговската практика.

Ръководителят на катедрата – доц. д-р Теодора Филипова, подчерта, че включването в лекционните курсове на повече реални казуси от практиката спомага за запознаване на студентите със спецификата на дейността на търговските компании и развитие на аналитични умения за работа с бази данни. Присъстващите студенти изразиха мнения относно обучителния процес и учебните програми, привеждане на конкретни примери от търговската практика и споделяне на личен професионален опит. Успешно завършващият магистърска програма „Мениджмънт на търговската дейност” Александър Куйруков (регионален търговец за Западна България на „Фесто” ЕООД) изведе аргумента, че актуалността на учебните материали, разработени за осъществяваното обучение в ОКС „магистър”, резонира с добрия шанс за професионална реализация. Според студента, в обхвата на дисциплините, включени в учебния план, се привеждат полезни и целесъобразни примери, казуси и задания. От своя личен професионален опит той сподели с аудиторията, че знанието създава асертивност в търговската комуникация и той с лекота отправя търговски предложения и отстоява сделки в изпълнение на предварително зададени параметри за таргетирани брой и обем продажби.

Студентите, обучаващи се в редовна и дистанционна форма на магистърска степен, Полина Димитрова – рекламен агент със собствено управлявано предприятие „Полина” ЕООД, Аделина Петров-Рангелова – търговски представител в „Бест фуудс” ООД и Георги Иванов – управител на „Си кей петролиум” ЕООД, също изказаха положително мнение за актуалността и последователността на темите от учебните програми. Те потвърдиха желанието си да участват в бъдещи тренинги и практически обучения на катедреното звено. В дискусията се включи и магистър Гергана Стойкова – спедиционен посредник в една от най-бързо развиващите се логистични компании в Източна Европа – World Transport Overseas. Според студентката, направеният добър избор на магистърска програма спомага изпълняването на професионалните задачи, свързани с решения в областта на логистиката и транспорта на стоки до далечни дестинации.

Участниците в кръглите маси-дискусии, проведени в двата последователни дни, се обединиха около заключението, че откриването на предимствата на обучението в бакалавърска и магистърска степен е в много добрата обвързаност на съдържанието и структурата на учебните програми. От страна на студентите като основна препоръка бе изведена „да се запазят катедрените традиции по продължаване процеса на търговското обучение с навременно актуализиране на образователното съдържание в тясно взаимодействие с изискванията на бизнеса”. Учебно-методичните мероприятия бяха ползотворни и доказващи, че практически ориентираният подход на бакалавърското и магистърското обучение от катедра „Търговски бизнес” създава потенциал за професионално израстване и по-директна интеграция в света на бизнеса.

В знак на признателност, дипломантите на катедрата от Випуск ’2024 поднесоха на катедрения състав шоколадово послание „Благодарим Ви”, а хабилитираните преподаватели бяха отличени с индивидуални плакети с благодарност от студентите за получените знания и вдъхновение, и за положените от преподавателите усилия и търпение.