Център за иновативни образователни технологии стартира дейност в Стопанска академия „Д. А. Ценов“

С решение № 5/08.02.2023 г. на Академичния съвет на Стопанска академия е основан Център за иновативни образователни технологии, създаден в отговор на инициативата на Европейската комисия  за „Отваряне на образованието за всички чрез новите технологии“.
Центърът е част от Националната мрежа за иновативни образователни технологии, изградена в рамките на дейностите по Националната програма „Повишаване компетентностите на преподавателите от държавните висши училища, подготвящи бъдещи учители“, инициирана и координирана от Министерството на образованието и науката.
Ръководител на новосъздаденото звено е проф. д-р Красимир Шишманов, ръководител на катедра „Бизнес информатика“ при СА „Д. А. Ценов“, а екипът се допълва от гл. ас. д-р Асен Божиков и гл. ас. д-р Кремена Маринова-Костова от катедра „Бизнес информатика“, гл. ас. д-р Елица Лазарова от катедра „Стратегическо планиране“ и Деян Николаев - служител в Академичния компютърен център.

Центърът цели да съдейства за адаптиране на образователната система към дигиталното поколение чрез масово използване на ИКТ-базирани иновативни образователни технологии и за осигуряване на място на Стопанска академия в националното, европейското и световното виртуално образователно пространство.

В изпълнение на горепосочените цели, пред звеното се поставят множество задачи като:

  • да усвоява иновативни образователни технологии, като ги адаптира към условията на Академията;
  • да популяризира иновативните образователни технологии, в т.ч. и виртуалните образователни модели, чрез отделни лекции, семинари, курсове и др.;
  • да провежда изследвания за определяне на ползата от внедряването на иновативните образователни технологии и др.

Финансирането на дейността на центъра се извършва от Националните и европейски образователни и научноизследователски програми, както и от дарители и спонсори.
Повече за Центъра за иновативни образователни технологии и за предстоящите събития и дейности, може да прочетете на сайта му: https://ciot.uni-svishtov.bg/