Тринадесетата докторантска научна сесия


Редакционният съвет на Годишен алманах „Научни изследвания на докторанти” кани всички докторанти за участие в 

Тринадесетата докторантска научна сесия

която ще се проведе в СА „Д. А. Ценов“ – Свищов на:
20 ноември 2020 г. (петък)
 
Предложените за публикуване статии и студии (с придружаващите становища от научен ръководител и катедрено заседание, както и потвърждение от докторанта за участие в ДНС по e-mail) следва да бъдат представени до 6 ноември 2020 г. (петък).

Изискванията за публикуване в изданието са оповестени на сайта на Стопанска Академия в рубриката: Начало/ Наука/ Издания/ Публикации на докторанти и студенти https://www2.uni-svishtov.bg/almanahnid/

ХІІІ издание на Докторантската научна сесия ще се проведе ONLINE съобразно изискванията на Заповед № 978 от 28.10.2020 г. на Ректора на Стопанска академия, а при настъпване на промени, според актуалното положение към момента!