Тренинг „Практикоприложни аспекти на търговията с енергия от възобновяеми източници“ организира катедра „Търговски бизнес“

Тренинг с представител от практиката на тема: „Практикоприложни аспекти на търговията с енергия от възобновяеми източници” организира катедра „Търговски бизнес” за студенти от специалност „Икономика на търговията”. Обучението се проведе на 16 март 2024 г. в специализирана учебна аудитория по търговия (72 ауд.) в Стопанска академия „Д. А. Ценов”, като част от мероприятията, включени в Научния календар на катедрата. Гост-лектор от практиката беше Людмил Георгиев, управител на „ЕЛ ДЖИ ЕЛЕКТРИК” ЕООД – гр. София.

В рамките на тренинга лекторът представи иновативни бизнес подходи и модели, чрез които се търсят нови възможности за развитие на търговията с енергия от възобновяеми източници и намаляване на замърсяването на околната среда. Той акцентира върху нарастващото значение на енергийния преход в България, чрез който се цели трансформирането на икономиката от линеен тип към екологосъобразна и конкурентоспособна зелена икономика.
Особено внимание Людмил Георгиев отдели на стандартите, регулациите и актуалните промени на пазара на енергия, произведена от възобновяеми източници. Той подчерта ползите и стратегическата роля на мерките и схемите за подкрепа и за по-активна търговия с енергия от възобновяеми източници. Запозна студентите с практическите особености на реализацията на енергия от възобновяеми източници и управлението на взаимоотношенията на всички заинтересовани страни, участващи в търговския процес.

В последвалата дискусия студентите от специалност „Икономика на търговията” зададоха множество въпроси към гост-лектора. Те споделиха своята удовлетвореност от участието в подобни инициативи и изразиха благодарност към Людмил Георгиев и преподавателите от катедра „Търговски бизнес” за предоставената възможност за придобиване на нови знания и умения на базата на реални бизнес казуси и примери от практиката.