Тренинг на тема: „Роля на търговския мениджър при пазарната реализация на бързооборотни стоки“ организира катедра „Търговски бизнес“

Катедра „Търговски бизнес“ организира тренинг с представител от практиката на тема: „Роля на търговския мениджър при пазарната реализация на бързооборотни стоки“ пред студенти в редовна и задочна форма на обучение от специалност „Икономика на търговията“, IV курс.

Обучението се проведе на 15 октомври 2022 г. в специализирана учебна аудитория по търговия (72 ауд.) в Стопанска академия „Д. А. Ценов“ като част от мероприятията, които са включени в Научния календар на катедрата. 
Гост-лектор от практиката беше г-н Цветослав Вълковски – Мениджър филиал в Лидл България ЕООД енд КО. КД. Той запозна аудиторията с ролята на търговския мениджър при определяне и разширяване на каналите за дистрибуция на бързооборотни стоки, водене на преговори с доставчици и потребители и изготвяне на дългосрочни и краткосрочни политики за пазарна реализация на отделните видове стоки. Г-н Вълковски представи различни мерки за разширяване на пазарните позиции и увеличаване на обема на продажбите на бързооборотни стоки. Акцентира върху някои добри практики относно анализиране на текущата работа и предприемане на своевременни действия при отклонения в пазарната реализация на конкретен вид стоки.

Студентите от специалност „Икономика на търговията“ участваха активно в проведената дискусия и зададоха въпроси към гост-лектора г-н Вълковски, свързани с:

  • критерии за избор на доставчици;
  • наличие на ключови клиенти;
  • асортиментна политика;
  • ценови решения и равнища;
  • кадрови подбор в обектите;
  • оценка ефективността от дейността на търговската верига.

Вследствие породилата се дискусия обучаемите придобиха повече практически опит при вземане на мениджърски решения относно пазарната реализация и споделиха необходимостта от надграждане на теоретичното знание с подобни споделени реални стопански примери.