Тренинг на тема „Тайните на успешната онлайн търговия“ организира катедра „Търговски бизнес“ за свои студенти


На 5 август 2019 г. бе сключено Споразумение за сътрудничество между „Международен панаир Пловдив“ АД – с предмет на дейност: подготовка, организиране и провеждане в страната на чуждестранни и местни панаири, изложби, конгреси, симпозиуми, семинари, презентации, културни и спортни програми; и катедра „Търговски бизнес“ – администрираща обучение в ОКС „бакалавър“ и „магистър“ по специалност „Икономика на търговията“, както и ОНС „доктор“ по докторска програма „Икономика и управление (търговия)“. Част от клаузите на меморандума обхващат: съвместни мероприятия между страните, предаване на практическо ноу-хау, среща със студенти с оглед подбор за практическа реализация.
Първото съвместно мероприятие между партниращите си страни се състоя на 16.11.2019 г. в ауд. 72 на СА „Д. А. Ценов“ – Свищов. Катедра „Търговски бизнес“ организира тренинг за свои студенти под надслов „Тайните на успешната онлайн търговия“. Гост-лектор от „Международен панаир Пловдив“ беше г-н Христо Тодоров – ИТ мениджър.  
 

Г-н Тодоров стартира мероприятието чрез кратко презентиране на значението и ролята на системните и мрежовите администратори за нормалното протичане на всички онлайн процеси. Системният администратор, както поясни той, е лицето, което решава всеки практически проблем. Ключово правило обаче е, да не го прави бързо и импулсивно, а правилно, претеглено, ефективно. Основните изисквания към системния администратор могат да се обобщят до следното: познаване, инсталиране и поддържане на операционни системи; познаване на софтуера; познаване принципите на работа на мрежови протоколи; опит в диагностициране на проблеми в хардуера; опит с отдалечени потребители и др. Мрежовият администратор най-общо е лицето, което работи с мрежите на ниво превключватели, рутери, VPN (виртуална частна мрежа) и др. От особена важност за онлайн търговията е предлагането на сигурен канал за комуникация на отдалечени устройства; сигурна криптирана мрежа, която предпазва ползвателите и техните лични данни. 
Тази част от тренинга предизвика въпроси от страна на студентите: „Системният и мрежовият организатор следва ли задължително да имат образование, свързано с компютърни технологии?“; „Всеки добър програмист може ли да се счита за добър администратор?“, „Доколко работата на тези администратори осигуряват успеха на онлайн търговията?“.След краткото техническо преминаване през проблематиката, лекторът продължи с икономическата същност на тренинга. С иновациите, които демонстрира Международния панаир, всяка година привлича около 30 000 посетители – мениджъри и специалисти от цяла Европа. Благодарение на електронните технологии се превръща в център за междурегионално сътрудничество, за инвестиционни и търговски контакти, за подпомагане на своите партньори да разширяват пазарните си позиции. На периодични семинари, конференции, обучения и други форуми Международен панаир присъства или е съорганизатор, с оглед запознаване и успешно прилагане на онлайн техники в дейността. Осъзнаването на съвременни платформи за онлайн магазини, доставки, вериги на доставки, директни доставки, изпълнение на договорености, омниканална търговия и др., са само част от предизвикателствата пред ангажираните специалисти в операциите по поддържане на електронни канали. 
След дискусията, обучителят и обучаемите достигнаха до следните по-важни изводи: създаването на електронен магазин намалява разходите за персонал, автоматизирайки почти всички дейности, свързани с процеса на продажби;    добре разработеният електронен магазин предлага много по-лесен достъп до всеки артикул, отколкото е възможно в традиционните търговски обекти; електронната търговия позволява на практика неограничени продажби, без да се налага да се плащат скъпи наеми за търговски площи; развитието на продажбите в интернет позволява да откриваме нови клиенти, доставчици или партньори във всяка точка на света; правилното позициониране в интернет предоставя много повече комуникационни канали и повишава значително възможностите за организиране на промоции, рекламни кампании и други маркетингови инициативи; автоматизирайки процеса на продажби, платформите за електронна търговия подобряват и възможностите за отчетност, позволявайки на мениджмънта да извършва по-лесно мониторинг на цялостния търговски процес.