Свищовската академия присъди званието „Почетен професор” на проф. д. ик.н. Методи Кънев

Свищовската академия присъди званието „Почетен професор на СА „Д. А. Ценов” на проф. д. ик.н. Методи Кънев, чийто трудов и творчески живот е свързан с родната Алма Матер.
На тържествената академична церемония, ректорът проф. д-р Марияна Божинова и проф. д. ик.н. Методи Кънев, заедно с придружаващите ги зам.-ректори, бяха посрещнати с бурни аплодисменти от присъстващите в препълнената зала настоящи и бивши академични преподаватели, служители и гости. Научната и обществената дейност на номинирания за почетен професор представи настоящият ръководител на катедра „Обща теория на икономиката” – проф. д-р Пенка Шишманова.


Проф. Методи Кънев е роден на 28 ноември 1936 г. в гр. Славяново, Плевенска област. Завършва ВФСИ „Д. А. Ценов” през 1962 г. От началото на 1964 г. е аспирант, а от октомври 1966 г. – асистент по Политическа икономия във ВФСИ. След успешна защита, през 1967 г. му е присъдена научната степен „Кандидат на икономическите науки”, а през 1973 г. Научният съвет по политическа икономия му присъжда званието „доцент”. В края на 1989 г. успешно защитава дисертация и получава научната степен „Доктор на икономическите науки”, а през 1991 г. е избран за професор. Изследователската дейност на проф. Кънев обхваща над 200 научни труда, както и значителен брой научно-популярни и публицистични статии. Признанието на научната общественост за резултатите от задълбочената научноизследователска дейност на проф. Кънев намира израз в публикуването на неговите трудове в най-реномирани издателства и списания, в превода на негови трудове на други езици, в участието му като докладчик в голям брой международни конференции у нас и в чужбина. В учебната си дейност проф. М. Кънев оставя дълбоки следи в ума и сърцата на студентите и докторантите, на тези, които са били в досег с талантливата му личност. Неговите лекции по Политическа икономия (по-късно Микроикономика и Макроикономика) и по История на икономическите учения, са слушали над 30 випуска студенти на Свищовската академия. Като университетски преподавател той е съавтор на множество учебници и учебни ръководства, под негова редакция са съставени и издадени едни от първите български учебници по Микро- и Макроикономика. Под ръководството на проф. Кънев са защитили дисертации и са израснали в научен и педагогически аспект редица докторанти и асистенти. Освен с преподавателската и с научната си дейност, проф. Кънев оставя следи в историята на Академията и с административните си ангажименти – избиран е за ръководител на катедра „Обща теория на икономиката” (1991-1993 г.; 1999-2003 г.), за декан на финансовия факултет (в два последователни мандата 1979-1987) и за ректор на Академията (ВФСИ) през периода 1987 - 1989 г. „Всичко това, а и още много други активности и заслуги на проф. Методи Кънев доказват неговия несъмнен принос за развитието на икономическата наука и на Академията като модерно висше училище и му спечелват уважението и признателността на хиляди възпитаници и колеги”, заяви настоящият ръководител на катедра ОТИ, проф. Пенка Шишманова.


Ректорът, проф. д-р Марияна Божинова обяви решението на Академичния съвет за удостояването на проф. д.ик.н. Методи Кънев със званието „Почетен професор на СА „Д. А. Ценов”, като подчерта, че решението е гласувано единодушно от всички присъствали на заседанието. Проф. Божинова връчи символите на почетното звание и удостои проф. Кънев и с почетния плакет на Свищовското висше училище за заслуги към Академията. В чест на новия почетен професор прозвуча „Многая лета”, а присъстващите изразиха уважението и признанието си към проф. Кънев със ставане на крака и продължителни бурни аплодисменти. Силно развълнуван, проф. Кънев благодари за оказаните му чест и признание, и заяви, че Стопанска академия е кауза.
Новият почетен професор изнесе академично слово, на тема „За интердисциплинарното надграждане на теорията и обучението по икономика”. Роден 20 дни след откриването на Свищовското висше училище, проф. д.ик.н. Методи Кънев получи почетното звание дни преди да навърши 87 години.