Свищовската академия и УНСС ще обучават студенти по дванадесет съвместни бакалавърски и магистърски специалности

Ректорът на СА „Димитър А. Ценов” – проф. Марияна Божинова и ректорът на УНСС – проф. Димитър Димитров подписаха в гр. София споразумения за съвместно обучение на студенти по дванадесет бакалавърски и магистърски специалности. Това е пряк резултат от реализирането на мащабния проект BG05M2OP001-2.016-0004-СО1 „Икономическото образование в България 2030”, по който Свищовската академия е партньор на УНСС заедно с НСА, БСУ и КРИБ. Основните цели на дейностите по проекта са модернизирането и дигитализирането на обучението по икономика в образователно-квалификационните степени „бакалавър” и „магистър”, което ще направи партниращите си висши училища конкурентоспособни на европейския образователен пазар.

Според подписаните споразумения СА „Димитър А. Ценов” ще бъде координиращо висше училище на бакалавърските специалности „Индустриален бизнес и предприемачество”, „Икономика на туризма”, „Аграрна икономика” и на магистърските програми „Бизнес анализ на данни със специализиран софтуер”, „Интелигентни информационни системи” и „Бизнес иновации и мениджмънт”. Предвижда се УНСС да бъде координиращо висше училище по бакалавърската специалност „Бизнес икономика с преподаване на английски език” и на магистърските програми „Управление на продажбите в търговията”, „Стандартизация и финансово-счетоводен анализ в публичния сектор”, „Стратегически маркетинг”, „Бизнес иновации и мениджмънт (на английски език)” и „Екологично предприемачество”.

Приемът по посочените съвместни бакалавърски и магистърски специалности стартира през настоящата учебна 2022/2023 година, като обучението по съответните специалности ще се извършва в съответното координиращо висше училище. Завършилите студенти ще получават съвместна диплома от СА „Димитър А. Ценов” и УНСС.  

„Правим големи крачки напред към модернизация и дигитализация, не само на учебния процес, но и на преподаването”, посочи при подписването на споразуменията проф. Марияна Божинова. Тя подчерта още, че партньорството между Свищовската академия с УНСС дава възможност за споделяне на опит и ресурси между висшите училища.

Ректорът на УНСС отбеляза, че подписаните споразумения са исторически момент за УНСС и Свищовската академия, защото издигат икономическото образование на много високо ниво на модернизация. „Благодарение на това коопериране студентите ще се обучават по актуални учебни програми, основани на дигитализация. В рамките на проекта в УНСС са изградени и от новата учебна година ще заработят шест дигитални класни стаи и две дигитални лаборатории. Това ще даде възможност да се използва в максимална степен споделянето на ресурси, включително и на ноу-хау, между партньорските университети и/или между студентите и техните университетски преподаватели и ментори”, допълни още проф. Димитър Димитров.