Студентска практика в BESCO - Българската стартъп асоциация

За BESCO - Българската стартъп асоциация (https://besco.bg)

Нашата мисия е да надграждаме действащото българско законодателство и да предлагаме съвременни пазарно ориентирани политики, основани на иновации и прогресивно мислене.
В BESCO вярваме, че дейностите с добавена стойност, базирани на научноизследователска и развойна дейност, иновациите и предприемаческо вдъхновение, ще формират нашата икономика.

Защо правим анализа?
Процедурите по ликвидация и несъстоятелност на компании в България са тромави и сложни. Това е една от причините да има много неактивни фирми, които изкривяват статистиката за икономическа дейност в страната, да има злоупотреби и законодателството да бъде нарушавано.

Цел на инициативата
Да се промени законодателството свързано с процесите на ликвидация и несъстоятелност на МСП, така че процедурите да бъдат по-кратки и по-лесно изпълними

Описание на заданието:

 1. Провеждане на проучване и изготвяне на икономически анализ какви ще бъдат икономическите ползи за страната и за отделните компании, ако процесите на ликвидация и несъстоятелност се оптимизират – в посока съкращаване на сроковете и улесняване на тромавите съдебни и извънсъдебни фази.
 2. Преглед и анализ на чуждестранни процедури, какви са икономическите резултати и какви добри практики могат да бъдат въведени в България.
 3. Определяне нуждите на бизнеса и изготвяне на предложения как може процедурите в България да се подобрят.
 4. Определяне на конкретни параметри за МСП (пр. размер на оборота, налични активи, брой служители, възраст на компанията, ниво на иновативност), които да могат да се възползват от олекотени процедури за МСП.
 5. Изготвяне на анализ за всеки един от тези критерии и да се направи препоръка какви да бъдат целевите им стойности – с цел едновременно запазване на нивото на защита на кредитори и същевременно улесняване там, където дейността е малка, а кредиторите са удовлетворени.
 6. Определяне на критерии, които не биха позволили на дадена фирма да влезе в процедурата (пр. при ниво на задлъжнялост над определена сума).
 7. Анализ дали да има само по-бърза ликвидация или да има възможност и за преструктуриране.
 8. Анализиране на кои предложения биха се приели добре – от държавните ведомства и от по-широк кръг от представители на бизнеса.
 9. Определяне кръга от кредитори, с които трябва да бъде съобразена процедурата.

При желание може да се участва и в индивидуални срещи с отделни представители на бизнеса.

Форма на работа:

 1. Неплатена практика. (Практиката е подходяща за студенти в икономически специалности)
 2. Дистанционна / онлайн
 3. Всеки студент включил се в проекта може да получи препоръка за работата, която е извършил и контакт с потенциални работодатели.

Лице за контакт: Натанаил Стефанов
e-mail: n@besco.bg
тел: 0885 291 378