Студенти и преподаватели от Стопанска академия дискутираха на кръгла маса концепцията „Индустрия 4.0”

Кръгла маса на тема „Индустрия 4.0” организира катедра „Индустриален бизнес и предприемачество” при Стопанска академия „Димитър А. Ценов” – Свищов. В научния форум, който се проведе в учебната база в с. Орешак, участваха 51 преподаватели и докторанти от катедрата, студенти от III и IV курс, обучаващи се в специалност „Индустриална бизнес икономика”.


Ръководителят на катедрата – доц. д-р Искра Пантелеева, откри кръглата маса и пожела на участниците ползотворна дискусия. Гл. ас. д-р Емил Николов направи кратък преглед на историческото развитие на индустрията от гледна точка на трансформациите и индустриалните революции, като постави акцент върху „Индустрия 4.0”. Представена бе същността на концепцията като обединяваща промишленото производство с модерната информационна и комуникационна техника, и пораждаща промени на пазара на труда, в жизнената среда, политическата система, технологиите и идентичността на човека. Разгледани бяха кибер-физичните системи, интернет на нещата и изчисленията в облак, като основни компоненти на модела „Индустрия 4.0”, чрез които се обединяват процеси, хора, машини, оборудване, логистични системи и продукти, и се създават възможности за използване на интелигентни, свързани, вградени и цифрово интегрирани системи, подпомагащи в голяма степен автоматизирането и автономното управление на производствените процеси.
По време на кръглата маса бяха коментирани ползите, които „Индустрия 4.0” предоставя за отделните предприятия и икономиката в териториален, отраслов и национален план, на база индустриален „интернет на нещата“, симулации, добавена/виртуална реалност (VR/AR), автономни роботи, облачни технологии (Cloud Computing), киберсигурност, триизмерно/адитивно отпечатване (3D Printing), хоризонтална и вертикална системна интеграция, анализи в големи информационни масиви (Big Data), изкуствен интелект и когнитивни системи, машинно самообучение, интелигентни мобилни приложения (Мobile Applications), блокчейн технологии, цифрови платформи и други. Според участниците във форума, сред позитивите на концепцията са: виртуално разработване и тестване на продуктите; по-бързо, гъвкаво и ефективно производство; индивидуален подход към клиента; генериране на потенциал за създаване на стойност чрез предлагане на нови услуги; самоорганизиращи се предприятия и др. Идентифицирани бяха и потенциалните опасности, свързани най-вече със загубата на работни места, проблемите на пазара на труда и негативните социални последици. Студентите представиха свое виждане за състоянието на икономиката в страната ни, възможностите да се реализира концепцията в българската индустрия, бъдещите ползи и потенциалните рискове в икономически, социален и екологичен аспект.В рамките на кръглата маса бе излъчена импровизирана новинарска емисия, отразяваща събитието, с водещи студентите Юксел Ибрямов и Ана Петкова. Сключен бе и меморандум за сътрудничество между катедра „Индустриален бизнес и предприемачество” при Стопанска академия и „Бетонекс – Бакалов” ЕООД – гр. Троян.
В края на кръглата маса бяха направени съответните обобщения и изводи относно параметрите на научните изследвания, поведението на бизнеса и ролята на държавните институции за постигането на икономическо развитие чрез „Индустрия 4.0” при разумна социална цена за обществото.