Стопанска академия взе участие в заключителната конференция по проект “Централноевропейска мрежа за устойчива и иновативна икономика”

Проф. д-р Марияна Божинова, проф. д-р Красимир Шишманов, доц. д-р Искра Пантелеева, доц. д-р Евелина Парашкевова-Великова и ас. д-р Александрина Александрова представиха  Стопанска академия „Д. А. Ценов“ - Свищов в заключителната конференция по проект „Централноевропейска мрежа за устойчива и иновативна икономика“. Събитието се проведе в периода 12-14 септември 2022 г., в гр. Прага, Република Чехия. Формален домакин бе Чешкият университет по естествени науки (Czech University of Life Sciences), партньор по проекта.

В конференцията взеха участие изследователи от 6 университети, сред които Стопанска академия „Д. А. Ценов“ Свищов, Университетът в Сегед, Университетът в Загреб, Чешкият университет по естествени науки в Прага, Пражкият университет по икономика, включително и Познанският университет по икономика и бизнес, който е и бенефициент на проекта. Събитието се модерираше от проф. д-р Барбара Борусиак от Познанския университет по икономика и бизнес, която е и проектният мениджър. Според програмата на конференцията, през първия и втория ден, участници от всяка партнираща организация представиха постигнатото през изминалите три години и очертаха насоки за бъдещи партньорски инициативи на мрежата.

Съгласно програмата, в рамките на втория конферентен ден, екипът от Стопанска академия представи най-значимите резултати от участието на нейни представители в изпълнението на проекта. Отчетено бе, че учени на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ са регистрирали двадесет и едно индивидуални участия в шест събития, организирани в рамките на проектните дейности. Два пъти, през есента на 2021 г. и през пролетта на 2022 г., висшето училище е било домакин за учени от партньорските университети, които са провели индивидуални изследователски мобилности по проекта. Десет изследователи на Познанския университет по икономика и бизнес са посетили академията. През м. септември 2021 г. са организирани и два съвместни научни форума. Катедра „Индустриален бизнес и предприемачество“ от Стопанска академия и катедра „Управление на корпоративните ресурси“ от Познанския университет по икономика и бизнес са участвали кръгла маса на тема „Бизнесът в дигитална среда“ и в семинар с фокус върху възможностите за сътрудничество между двете звена. В периода 18-22 юли 2022 г. четирима преподаватели от Стопанска академия са участвали в индивидуални изследователски мобилности в партниращия университет от Познан, където са набелязани основни приоритети за бъдещи научни изследвания и проекти.

В изпълнение на проектните дейности са подготвени и публикувани шест електронни книги – обучителни ресурси, фокусирани върху устойчивата икономика и научните изследвания. Осем преподаватели от Стопанска академия са се присъединили със свои разработки към международните авторски колективи на пет от публикуваните книги. Всички електронни обучителни и научни ресурси са с осигурен свободен достъп чрез официалния сайт на проекта, официалния сайт на Познанския университет по икономика и бизнес и Дигиталната библиотека на академията.

Чрез участието си в проекта, Академията постигна резултати и в посока разширяване на членството си в междууниверситетски научни мрежи. От 2021 г. Стопанска академия е член на мрежата за научноизследователски обмен CEEPUS Network "Central European Network for Sustainable and Innovative Economy“ CIII-PL-0000-00-2122.

Разпространението на напредъка по изпълнението на проекта и на постигнатите резултати, Стопанска академия е осигурила чрез поредица от публикации в специално обособена секция на официалният сайт на висшето училище, като публикациите са двуезични – на български и на английски език.

През третия ден от конференцията акцентът бе поставен върху разширяване на научната мрежа Central European Network for Sustainable and Innovative Economy – (CENETSIE). На организираните междуекипни срещи се поставиха и обсъдиха редица въпроси за бъдещи съвместни инициативи, които ще се реализират от партньорските организации. На участниците в конференцията бяха раздадени сертификати.

Повече информация за събитието, както и за проекта са публикувани на неговия официален сайт - http://cenetsie.ue.poznan.pl/.