Стопанска академия взе участие в дискусионен форум на НСОРБ

Катедра „Стратегическо планиране“ продължава доброто партньорство с Националното сдружение на общините в Република България. В контекста на ангажиментите, поети с подписания през 2021 г. между Стопанска академия и Сдружението Меморандум, бе участието на гл. ас. д-р Юлиян Господинов в организирания от НСОРБ Дискусионен форум на тема „Теория и практика: Обучение до готовност“. Целта на събитието, което се проведе на 15.11.2022 г. в Литературен клуб „Перото“ (НДК) - София, бе представители на общините, академичните среди и студентите да дискутират възможностите, инициативите и готовността за взаимна подкрепа в образователния и трудовия процес.
Форумът бе открит от г-жа Силвия Георгиева (Изпълнителен директор на НСОРБ), която заедно с г-жа и Евгения Немска (началник на кабинета на изпълнителния директор и координатор на Стажантската програма) модерираха събитието.
Дискусията бе структурирана в четири панела, като гл. ас. д-р Господинов бе говорител в първи панел „Какво очакват общините от висшите училища и какво очаква образованието от практиката?“, заедно с Донка Михайлова (Зам.-председател на НСОРБ и кмет на община Троян), Калин Каменов (Член на Управителния съвет на НСОРБ и кмет на община Враца) и доц. д-р Албена Танева (ръководител на катедра „Публична администрация“, СУ „Св. Климент Охридски“).

В изказването си гл. ас. д-р Господинов акцентира върху многоаспектността на работата в общинската администрация и големия обем обхванати функции. Засегна въпроси, свързани с правата, отговорностите и взаимодействието между кмета и администрацията, от една страна, и общинския съвет, от друга. Посочи основни предизвикателства пред служителите в местните администрации, свързани с дигитализацията на дейности и услуги, изграждане и повишаване на административния капацитет, подобряване на административното обслужване, нарастване удовлетвореността на гражданите и бизнеса, насърчаване на прозрачността и повишаване на общественото разбиране към спецификата на работата на общинските администрации. Дискутирани бяха различните механизми, чрез които организациите от практиката, вкл. и общините, могат да бъдат въвлечени в образователния процес, като например участие в обсъждане на учебни планове и програми, в изпитни комисии, организиране на студентски стажове, посещения в реална работна среда, публични лекции и преподаване, организиране на дискусионни форуми, конференции, уебинари и т.н.
По отношение изискванията към подготовката на студентите бе направен извод, подкрепен от кметовете, в качеството им на работодатели, че за да започнат работа в администрацията, те трябва да са компетентни. „Меките“ умения се очертават като изключително важни за ефективното участие в работните процеси. Високо се оценяват от работодателите в администрацията уменията за работа в екип, автономността, инициативността, критичното мислене, гъвкавостта и най-вече високата мотивация за работа. Гл. ас. д-р Господинов обърна сериозно внимание на съществена слабост при обявяването на конкурси за позиции в общата администрация, за които често посочваните допустими професионални направления са „Икономика“ и „Право“, а обучението на студенти по специалност „Публична администрация“ се извършва в професионално направление „Администрация и управление“. Той изрази надеждата, че този форум и споделянето на проблема пред ръководството на НСОРБ ще доведе до редуциране на такива практики и повишаване възможностите за кариерна реализация на студентите, завършващи специалност „Публична администрация“.

Останалите панели на дискусионния форум бяха под надслов „Добрият пример: Партньорството между Община Дряново и УАСГ“, „#Работа в община“ и „Споделеният опит като научен урок“. В тях участие взеха Трифон Панчев (кмет на община Дряново), Маринела Николова (кмет на община Козлодуй) и Лиляна Рашкова (Секретар на община Козлодуй), Георги Илиев (кмет на район „Слатина“, Столична община), Даниела Райчева (кмет на район „Нови Искър“, Столична община), Венера Милова (Секретар на Столична община), Елена Тодорова (началник отдел „Правно нормативно обслужване“, община Русе), гл. ас. д-р арх. Нора Йорданова и гл. ас. д-р арх. Емилия Кълева от УАСГ, както и доц. д-р Деница Горчилова, УНСС. Освен тях, в залата бяха общински съветници, служители в общински администрации, преподаватели от висши училища и студенти.
Дискусионният форум бе откриващо събитие на стажантската програма на НСОРБ за 2023 г. Използваме възможността да поканим студентите да участват, тъй като това е една от съвместните инициативи, договорени в Меморандума между НСОРБ и Стопанска академия.

Информация за стажантската програма на НСОРБ може да намерите ТУК.