Стопанска академия посрещна новите първокурсници от задочна форма на обучение в ОКС „бакалавър”


Стопанска академия „Димитър А. Ценов” официално посрещна първокурсниците от задочна форма на обучение в ОКС „бакалавър”. В аулата на свищовското висше училище бе организиран информационен ден за новоприетите студенти, които от името на ректора – доц. д-р Иван Марчевски, приветства зам.-ректорът по учебна дейност проф. д-р Марияна Божинова.Тя поздрави първокурсниците с „Добре дошли” в град Свищов и в Стопанска академия, и припомни, че свищовската Алма матер е институция с вече 82-годишна история, съчетаваща традициите с иновациите. Зам.-ректорът поясни, че в резултат на успешно реализираната Кандидатстудентска кампания 2018, одобрените места за държавен план-прием в ОКС „бакалавър” са заети на 100 %, като броят на записаните първокурсници платено обучение в задочна форма е по-голям от приетите по държавна поръчка задочни студенти. „Нашата мисия е да предлагаме обучение, отговарящо най-пълно на потребностите на бизнеса и администрацията. Учебните планове, по които ще се обучавате в отделните специалности, са одобрени от най-голямата работодателска организация в страната ни – Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България”, заяви проф. Божинова. Тя поясни на първокурсниците, че през първите три семестъра ще изучават фундаментални дисциплини, които осигуряват широкопрофилна подготовка в сферата на икономиката и управлението, а след това в учебните планове са включени специални предмети, които формират необходимите знания и умения за успешна професионална реализация в съответната специалност. Проф. Божинова представи и деканите на четири факултета, като поясни кои специалности се администрират от катедрите към съответния факултет.От името на деканите, приветствие към новоприетите студенти отправи проф. д-р Йордан Василев – декан на факултет „Финанси”. Той запозна първокурсниците с организацията на работа и администриране на факултетите, както и с правилника за организация на учебния процес в Стопанска академия. Работата на академичните центрове и звена, с които студентите ще контактуват по време на обучението си, представиха ресорните ръководители и администратори. Първокурсниците получиха информация за услугите, които ще могат да ползват от Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността (гл. ас. д-р Юлиян Господинов, координатор „Образователен маркетинг”), Академичен компютърен център (Кирил Стоянов, директор), Център за международна дейност (доц. д-р Карина Саркисян-Дикова, главен координатор), офис „Студентска политика” (Даниела Любенова, инспектор), Академична библиотека (Анка Танева, директор), Център за професионално обучение (Таня Друмева, секретар). Представени бяха и важни за студентите рубрики от сайта на Стопанска академия www.uni-svishtov.bg. В неформални разговори, първокурсниците зададоха и допълнителни въпроси към презентаторите, а след това запечатаха в обща снимка пред сградата на ректората първия си учебен ден в Стопанска академия.Очните занятия за задочните студенти от първи и от трети курс се провеждат в периода 7-19 септември, а учебната година за студентите в редовна форма на обучение ще бъде официално открита на 17 септември 2018 г.