СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ ПОДПИСА МЕМОРАНДУМ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО С НАЦИОНАЛНА ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ – ГР. СОФИЯ

На 26.04.2024г. в резултат от успешно стартираната мандатна програма с хоризонт 2024 – 2028г. на Заместник ректор с ресор „Студентска политика, институционални комуникации и продължаващо обучение“ – доц. д-р Здравко Любенов и Кариерен център – Свищов и след находчиво устроена професионална линия за постигане на синергичен подход в реализацията на новите тенденции и успешно заложени образователни стандарти за ефективна просветна дейност и качествен учебно-методически ред, Стопанска академия „Димитър Апостолов Ценов“ - Свищов реализира  сключването на меморандум за партньорство с Национална финансово-стопанска гимназия – гр. София.
Постигнатите партньорски спогодби между образователна институция с над 87 годишна традиция в преподаването на финансови, счетоводни, застрахователни и стопански науки и едно от най-елитните учебни заведения на територията на община София, доказали иновативния подход и предприемачески стил на Директор г-жа Мая Гешева в утвърждаването на представляваната институция като модерен образователен център са първият стълб в надграждащата и все по-силно еволюираща политика за приемане, но и подчертаване на добрите практики, които да изведат авангардните учебно-преподавателски подходи сред новата класова парадигма към окрупняване мащаба на партниращите учебни институции в конгломерат от стратегическо значение не само за икономиката на страната, но и за тази на Европа.
Формираната спогодба очертава бъдещите планове на двете партньорски институции за по-задълбочен трансфер на знания, умения и човешки капитал в каузата за налагана доброто име на един сектор от българската икономика, който е все по-приоритетен както за страната, така и за Европа.