Стопанска академия „Д. А. Ценов" - Свищов е бенефициент по Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2022 г. към Фонд научи изследвания

Стопанска академия „Д. А. Ценов“- Свищов е бенефициент по Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2022 г. към Фонд научи изследвания. Екипът на проект № КП-06-Н65/10 от 12.12.2022 г. „Формални и неформални иновационни мрежи“ е ръководен от проф. д-р Маргарита Богданова и включва изследователи от Стопанска академия „Д. А. Ценов“, привлечени експерти от Университет за национално и световно стопанство, докторанти и постодкторанти.

Стойност на проекта: 198 160.00 лв.
Продължителност: 36 месеца
Основната цел, която научния екип си поставя е да проучи свойствата на формалните и неформалните мрежи, подходите за тяхното възникване, формите на взаимодействие в и извън условните им граници и на тази основа извеждане на мисловни модели, които отразяват спецификата на иновационните мрежи и възможните интервенции за стимулиране на тяхното развитие.

Очакваните научноизследователски резултати са:

  • 2 колективни монографии
  • 14 научни статии, от които 12 в научни списания в реферирани и индексирани бази данни
  • 14 научни доклади, от които минимум 9 в международни научни конференции

За широкото разпространение на резултатите от проекта ще спомогнат и планираните 1 кръгла маса, 5 научни сесии, 2 научни конференции, 5 тематични уебинара и 5 видеа от форуми разпространени в интернет.