Стопанска академия „Д. А. Ценов” посрещна със специални информационни срещи своите редовни първокурсници

Ръководството на Стопанска академия „Димитър А. Ценов” организира информационни срещи за студентите-първокурсници, записани в редовна форма на обучение за учебната 2022-2023 г. от всички специалности. Информационните срещи, организирани по факултети, се проведоха с цел първокурсниците да бъдат запознати с организацията на учебния процес и услугите, оказвани им от академичните центрове и административните звена.
Приветствия към новоприетите студенти отправиха деканите на четирите факултета – проф. д-р Маргарита Богданова (факултет „Мениджмънт и маркетинг”), проф. д-р Андрей Захариев („Финанси”), проф. д-р Атанас Атанасов („Стопанска отчетност”) и доц. д-р Светослав Илийчовски („Производствен и търговски бизнес”).


Те поздравиха първокурсниците за правилния избор на висше училище и ги увериха, че обучението, което ще получат в Стопанската академия ще им помогне за тяхното личностно развитие и кариерна реализация. Студентите бяха запознати с историята на Свищовското висше училище, създадено преди 85 години чрез дарението на Димитър Ценов, който на 1 септември 1912 г. завещава на родния град цялата си собственост – пари, ценни книжа и недвижими имоти, оценени тогава на 5 млн. златни лева.
Деканите представиха ръководените от тях факултети, катедрите, които влизат в структурата на съответния факултет и развиваните от катедрите специалности, основни акценти от Правилника за организацията на учебния процес. Първокурсниците бяха запознати с електронната платформа за обучение на Академията, чрез която имат на разположение електронни ресурси за извънаудиторна заетост и самоподготовка. Представена бе информация и относно режима за заверка на семестър, изпитните сесии, възможности за обучение по втора специалност – паралелно или последователно, реализиране на студентска мобилност по програма Еразъм+, участие в проект „Студентски практики”.
След информационните срещи по факултети се проведоха и срещи по отделните специалности. Деканите, ръководители и представители на катедрите пожелаха на първокурсниците успешна учебна година и апелираха към тях да инвестират така своето време, че да се възползват максимално от всичко, което свищовската Алма Матер може да им даде по време на 4-годишния курс на обучение в ОКС „бакалавър”.
Новата академична учебна 2022-2023 година ще бъде официално открита с тържествена церемония на 20 септември от 11:00 ч. в аулата на Стопанска академия „Димитър А. Ценов”.