Стопанска академия „Д. А. Ценов” бе домакин на работна среща по проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030”

На 1 декември 2023 г. в Стопанска академия „Д. А. Ценов” - Свищов се проведе работна среща по проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030”. На събитието присъстваха проф. д-р Марияна Божинова – ректор на Академията и ръководител на проекта, доц. д-р Любомир Иванов – зам.-ректор НИДРК и координатор „Оперативно управление”, доц. д-р Искра Пантелеева – зам.-ректор УДА и координатор „Учебен процес”, доц. д-р Румен Ерусалимов – зам.-ректор СПИКПО и координатор „Кариерни дейности”, доц. д-р Евелина Парашкевова-Великова – координатор „Административно управление”, доц. д-р Маруся Смокова-Стефанова – координатор „Мобилност”, доц. д-р Марин Маринов – координатор „Обучение”, гл. ас. д-р Юрий Кузнецов – координатор „Информационни технологии” и Валерий Александров – счетоводител по проекта.

От страна на бенефициента УНСС в срещата участваха проф. д-р Димитър Димитров – ректор на УНСС и ръководител на проекта, доц. д-р Росен Кирилов – координатор проект, Цветомира Пенкова – администратор на проекта и преподаватели от УНСС, участващи в изпълнението на Дейност 2.3. „Споделяне на преподаватели между българските висши училища”.
Проф. Божинова приветства гостите и изрази удовлетвореност от постигнатите по проекта резултати. Ректорът на УНСС отправи пожелание двете висши училища да продължат да поддържат и да надграждат достигнатите резултати. Двете страни отчетоха положените усилия и упорита работа по дейностите от проекта, сред които са създадените 12 съвместни програми в ОКС „бакалавър” и ОКС „магистър” (две от които са на английски език), осъществените мобилности – и международни, и споделени преподаватели, разработване и въвеждане на дигитално учебно съдържание по съвместните програми и др.

В рамките на работната среща споделените преподаватели от УНСС обмениха добри практики и получиха от проф. Божинова сертификати по Дейност 2.3. „Споделяне на преподаватели между българските висши училища”.
Ректорите на партньорските висши училища откриха „Студентски клуб за развитие на предприемачески умения” в Свищовската академия, създаден в рамките на изпълнение на Дейност 3.3. „Студентски клубове за развитие на предприемачески умения” по проекта.


Стопанска академия „Д. А. Ценов” участва в изпълнението на проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030” в партньорство с Университета за национално и световно стопанство, Бургаския свободен университет, Националната спортна академия „Васил Левски” и Сдружение „Конфедерация на работодателите и индустриалците в България-КРИБ Гласът на българския бизнес”. Продължителността на проекта е 30 месеца, като се очаква изпълнението му да приключи на 31.12.2023 г. Общият бюджет на проекта в размер на 4 887 276.24 лв. е осигурен от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”. Бюджетът на Стопанската академия възлиза на 1 137 852,10 лв., като в рамките на този бюджет в Академията се реализират множество мерки за модернизация на висшето училище и обучението по икономика.
 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------
Проект BG05
M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.