Стимулиране и подпомагане на изявени студенти в ОКС „Магистър“

Уважаеми колеги,
По инициатива на Студентски съвет и с любезното съдействие на ръководството на СА „Д. А. Ценов“ - Свищов и академична фондация „Д. А. Ценов“ Ви уведомяваме, че от 16.01.2023 г. до 03.02.2023 г. екипът на Студентски съвет очаква Вашите документи за отпускане на стипендия в размер на една семестриална такса (за летния семестър на учебната 2022/2023 година) за обучение в редовна форма в ОКС „Магистър“.
За стипендията могат да кандидатстват студенти на СА „Д. А. Ценов“ – Свищов, редовна форма на обучение в ОКС „Магистър“.
Подборът на кандидатите ще бъде извършен въз основа на следните критерии:

  • Успех от следването в ОКС „Бакалавър“ (изчислен като средноаритметична оценка между средния успех от курса на обучение и оценката от държавния изпит);
  • Участия на студента във форуми, организирани от СА „Д. А. Ценов“ - Свищов;
  • Участия на студента във форуми на други висши училища или организации извън СА „Д. А. Ценов“ - Свищов;
  • Участия на студента в международни форуми;
  • Участия на студента в проекти.

Вашите документи (заявление до Председателя на СС – свободен текст и копия на документи, удостоверяващи успеха от следването в ОКС „Бакалавър“ и участия във форуми и проекти) може да изпратите на имейл адрес: ssavet@uni-svishtov.bg

Лице за контакт:
Стелла Хаджиева – Председател на Студентски съвет,
Тел.: 0899442560