Софтуерен специалист обучава студенти от специалност „Бизнес информатика“ в практическите занятия


В съответствие със сключеното рамково споразумение с „Прайм Холдинг“ от учебната 2017/2018 година между 30 и 50% от семинарните занятия на студентите редовно обучение по четири дисциплини се водят от Илиян Митков, разработчик в софтуерната компания. През зимния семестър софтуерният специалист обучаваше студентите от III курс по учебната дисциплина „Обектно ориентирано програмиране“ и от IV курс по „Програмиране в среда на Web”.В семинарните занятия по дисциплината „Обектно-ориентирано програмиране“ Илиян Маринов разгледа възможността за извършване на запитвания и обработка на данни, съхранявани в база от данни, като се използва обектно ориентираната парадигма. На студентите бяха представени теоретично и практически различните модели за реализация, заложени в Microsoft Entity Framework. В семинарните занятия по „Програмиране в среда на WEB“ специалистът от практиката запозна студентите с част от потенциалните рискове за сигурността на уеб сайтовете, създавани на езика PHP. Нагледно бяха демонстрирани потенциалните проблеми и начините за тяхното отстраняване чрез писането на сигурен код.През летния семестър обучението ще продължи по учебните дисциплини „Приложно програмиране“ пред студентите от III курс и „Бази от данни“ пред студентите от II курс.
Провежданото обучение е сред дейностите, включени в рамковото споразумение за взаимодействие и сътрудничество между Стопанска академия „Д. А. Ценов“ и „Прайм Холдинг“. Една от поставените цели в това споразумение е осигуряване на експерти от софтуерната компания, които активно да участват в образователния процес. Чрез тази форма на обучение се постига по-добро взаимодействие на бизнеса и образованието, обучението се ориентира в съответствие с изискванията на пазара на труда, водещи специалисти могат да представят своя практически опит пред студентите.
Като бързо развиваща се компания в областта на информационните технологии „Прайм Холдинг“ има около 250 софтуерни разработчици и към момента е реализирала повече от 500 успешни проекта в Европа, Азия и САЩ. В България софтуерната компания управлява офиси в шест града, единият, от които беше специално позициониран на територията на Стопанска академия в Свищов.