Седмо издание на видеоконференция „Информационна сигурност 2018“


На 20 март 2018 г. се проведе видеоконференция, чийто организатор беше Академията за икономически науки – Кишинев, Молдова, съорганизатори Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов и университети от Украйна и Белорусия. На конференцията бяха представени доклади от студенти, докторанти и млади учени.
Конференцията започна с видео-връзка между висши учебните заведения от България, Украйна, Молдова и Белорусия.
Конференцията откри проф. Сергей Охрименко, който представи участниците и организационния комитет. След това думата бе предоставена на доц. д-р Агоп Саркисян, който представи българските участници: доц. д-р Веселин Попов - ръководител катедра „Бизнес информатика“, проф. д-р Виолета Краева – декан на факултет „Мениджмънт и маркетинг“, преподаватели, докторанти и студенти от специалност „Бизнес информатика“.Приветствие към участниците в конференцията от името на Стопанска Академия отправи проф. д-р Краева.
Първият доклад беше изнесен от докт. Асен Божиков. В своята презентация докт. Божиков отрази важността на разработената от него тема “Ransomware – нарастваща заплаха за информационната сигурност на бизнес организациите”.
Представителят на Гомелския държавен университет „Франциск Скорин“ – Александър Кучеров представаи резултатите от изследване на тема „Архитектура на програмните инструменти за осигуряване на безопасността“.
Студентката В. Царевская заедно със своя научен ръководител проф. Кавун от Харковския университет за банково дело презентира доклад на тема „Лексикографически анализ на понятието безопасност на служителите“.
Молдовската страна беше представена от студенти и докторанти от Академията за икономически науки, Техническия университет, Държавния университет, Славянския университет и Военната академия.Преди конференцията беше подготвен сборник с доклади, в който участваха млади учени и специалисти от Белгия, България, Белорусия, Русия, Румъния, Украйна и Молдова. Общият брой публикувани доклади е 46.