Съобщение относно здравното осигуряване на студентите от II, III и IV курс, редовно обучение

Всички студенти редовно обучение, които не са навършили 26-годишна възраст и не получават доходи, върху които се дължат здравноосигурителни вноски, се осигуряват за сметка на държавния бюджет чрез СА „Д. А. Ценов“ – Свищов.
Правото на здравно осигуряване се установява с декларация (закупува се от академичната книжарница) за здравноосигурителен статус.
За учебната 2023/2024 година, декларация се подава във Фронт офис „Обслужване на студенти“ до 20 октомври 2023 г.
Декларацията важи за една учебна година, включително м. юли, август и септември.
Студентите, които не подадат декларация, остават без здравни осигуровки!