СА „Д.А. Ценов” развива портфолиото си от магистърски програми

Една от петте цели на новата стратегия на Европейския съюз – „Европа 2020” е в областта на образованието и е свързана с идеята за значително увеличаване дела на жителите на Европейския съюз със завършено висше образование. В изпълнение на това Българската държава предприема редица мерки за облекчаване достъпа на гражданите до висшето образование и в частност до магистърско обучение като предоставяне на стимули за въвеждането на електронни форми на дистанционното обучение и промяна на минималният успех за записване в магистратура, който вече е Добър 3,50.

В отговор на новите предизвикателства Стопанска академия „Д. А. Ценов” – Свищов продължава активно да развива и усъвършенства магистърското си обучение в дистанционна форма. То се реализира в съответствие с акредитацията на Академията и стандартите за управление на качеството ISO 9001:2008. Използва се модерна уеб-базирана технология за електронно обучение.

Предлагат се атрактивни такси, които включват всички необходими учебни материали. Обучението се организира в неприсъствена форма като съществува възможност и за он-лайн защита на дипломната работа.

През настоящата учебна година Стопанска академия продължава да разширява своята образователна услуга. С цел по-пълно задоволяване на потребностите на студентите и на бизнеса са разработени 6 нови магистърски програми в дистанционна форма, с които общият им брой става 89.

В отговор на завишения интерес към дистанционната форма на обучение, прием се организира не само през месеците август-септември, но и през месеците февруари-март 2012. Особеност на предстоящата магистърска кандидат-студентска кампания е, че освен студенти-икономисти ще бъдат приемани също и студенти, завършили колежи с ОКС "Професионален бакалавър", както и неикономисти – второ висше. Кампанията стартира на 6 февруари и ще продължи до 23 март 2012 година.